Powiat Limanowski

Oficjalny portal

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA  W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Szczyrzyckiemu Stowarzyszeniu Pomocy Zespołowi Szkół w Szczyrzycu.

 

Oznaczenie nieruchomości Sposób i termin zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym Opis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

1 2 3 4 5
–       Działka ewidencyjna nr 233/3 o pow. 0,08 ha, objęta księgą wieczystą Nr NS1L/00038498/9, stanowiąca drogą dojazdową i utwardzony plac,

–       działka ewidencyjna nr 233/2 o pow. 0,11 ha, objęta księgą wieczystą Nr NS1L/00031709/3, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni  użytkowej 897 m2,

–       działka ewidencyjna nr 232/5 pow. 0,57 ha, objęta księgą wieczystą Nr NS1L/00044909/9, na której znajduje się boisko sportowe.

Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie
z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik działki nr 233/2, 233/3 i 232/5 położone
w Szczyrzycu leżą
w terenach usług publicznych (oświaty, kultury, zdrowia)
– Nieruchomość oznaczona jako dz. ew. nr 233/2 zabudowana jest budynkiem szkoły,

 

–  Nieruchomość oznaczona jako dz. ew. nr 233/3 stanowi drogę dojazdowa oraz utwardzony plac

 

– nieruchomość oznaczona jako dz. ew. nr 232/5  stanowi boisko sportowe,

 

Nieodpłatne użyczenie

na rzecz Szczyrzyckiego StowarzyszeniaPomocy Zespołowi Szkół w Szczyrzycu

Uwaga!

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej, a informacja
o wywieszeniu tego wykazu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

2019-07-22 21:12:05, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa