ZAKAZ UŻYTKOWANIA WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO LUBOMIERZ DPS

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO LUBOMIERZ DPS, ZAOPATRUJĄCEGO DOM SENIORA „POD JAWORZYNKĄ”, 34-736 LUBOMIERZ 298– Z DNIA 26.11.2020r.

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 24.11.2020r. z wodociągu lokalnego Lubomierz DPS, zaopatrującego Dom Seniora „Pod Jaworzynką”, 34-736 Lubomierz 298. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.  U. z  2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli oraz fizycznych – mętność.

W dniu 26.11.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 41/NHK/2020 o zakazie użytkowania wody z wodociągu lokalnego Lubomierz DPS, zaopatrującego Dom Seniora „Pod Jaworzynką”, 34-736 Lubomierz 298 do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content