Zawiadomienie

IKONKA INFORMACJI

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2000), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), zawiadamia się, że 28 listopada 2022 r. Starosta Limanowski wydał decyzję znak: GN.683.1.34.2021 orzekającą o przyznaniu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 176/18, o pow. 0,0012 ha, położoną w obrębie Sadek, gm. Jodłownik – będącą przedmiotem decyzji Starosty Limanowskiego z dnia 16 grudnia
2020 r., Nr 6/2020, znak BA.6740.11.5.2020 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 2525205 K Jodłownik – Szkoła w km 0+000,00 – 0+429,75 oraz nr 340174 K Jodłownik – Sadek w km 2+210,00 – 3+180,70 w miejscowościach Kostrza oraz Sadek”, utrzymanej w mocy, w zakresie projektu podziału przedmiotowej nieruchomości, ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego, znak WI-VI.7821.1.3.2021. JG, z dnia 1 lutego 2022 r.

Zobowiązano Wójta Gminy Jodłownik – reprezentującego Gminę Jodłownik,  do wypłaty części odszkodowania, osobom posiadającym prawo własności do przedmiotowej nieruchomości, w wysokości stanowiącej równowartość ich prawa własności, w terminie 14 dni od daty, w którym decyzja niniejsza stanie się ostateczna oraz do złożenia części odszkodowania, stanowiącego równowartość prawa własności zmarłych współwłaścicieli, do depozytu sądowego, na okres 10 lat, jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji Starosty Limanowskiego  w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, budynek C II piętro pokój nr 224, w godzinach pracy urzędu tj. pon. – pt. 730-1530.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Starosty Limanowskiego, do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

zawiadomienie o wydaniu decyzji

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content