Zawiadomienie

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zawiadamia się, że 11 stycznia 2023 r. Starosta Limanowski wydał decyzję, znak: GN.6821.48.2022, o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łososinie Górnej, gm. Limanowa, oznaczonej numerem działki 87, o powierzchni 0,02 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac związanych z inwestycją polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji Starosty Limanowskiego, w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej, przy ul. Józefa Marka 9, budynek C, II piętro, pokój nr 224, w godzinach pracy urzędu, tj. pon. – pt. 730-1530.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Starosty Limanowskiego, do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

ZAWIADOMIENIE

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content