Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Zawiadomienie

17 kwietnia 2024r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadamia się, że 17 kwietnia 2024 r. Starosta Limanowski wydał decyzję, znak: GN.6821.109.2023, potwierdzającą zaistnienie przesłanek czasowego zajęcia przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Limanowej, obręb 5, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 772/1 o powierzchni 0,6988 ha, w części, która stanowi obszar niezbędny do usunięcia awarii gazociągu średniego ciśnienia DN 80, polegającej na jego rozszczelnieniu i wypływie gazu, stwarzającej tym samym bezpośrednie zagrożenie wystąpienia pożaru, wybuchu, skażenia toksycznego oraz przerwy w dostawie paliwa gazowego, w okresie zimowym, dla jego odbiorców przyłączonych do niniejszej sieci gazowej.

Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji Starosty Limanowskiego, w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej, przy ul. Józefa Marka 9, budynek C, II piętro, pokój nr 224, w godzinach pracy urzędu, tj. pon. – pt. 7.30-15.30.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Starosty Limanowskiego, do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

2024-06-16 06:54:19, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa