Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zawiadomienie

IKONKA INFORMACJI

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że 28 września 2022 r. Starosta Limanowski wydał decyzję znak: GN.6821.39.2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej gm. Niedźwiedź, w odniesieniu do działki ewidencyjnej nr 442/3 o powierzchni 0,56 ha i nr 444/2 o powierzchni 0,79 ha poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń w celu wykonania powiązania napowietrzno- kablowego nN od nowopowstałej stacji transformatorowej do projektowanego na dz. ew. nr 269 zestawu złączowo- pomiarowego w ramach realizacji inwestycji pn. „Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie- obszar 3 Region Podgórze i Region Limanowa w systemie „pod klucz”- zadanie nr 10- Jednostka Mszana Dolna”.
Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji Starosty Limanowskiego
w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, budynek C II piętro pokój nr 224, w godzinach pracy urzędu tj. pon. – pt.
730-1530.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Starosty Limanowskiego, do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Treść zawiadomienia

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content