Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Starosta Limanowski  Wykonujący Zadania  Zakresu Administracji Rządowej na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U. z 2021, poz. 735 ze. zm.) zawiadamia o  wszczęciu  postępowania  w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Poręba Wielka gm. Niedźwiedź, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 444/2 o powierzchni 0,79 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie powiązania napowietrzno – kablowego nN od nowopowstałej stacji transformatorowej do projektowanego na działce ewidencyjnej nr 269 zestawu złączowo- pomiarowego.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została zamieszczona w dniu 9 maja 2022 r. na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niedźwiedź.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem niniejszego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje się do wiadomości, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 budynek C II piętro pokój nr 224 w godzinach w godzinach od 730 do 1530.

Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na  stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niedźwiedź.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GN 6821 39 2021 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content