Zgłoś swój udział! Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Plakqat informacyjny: Program "Opieka wytchnieniowa-edycja 2022"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, w związku z przystąpieniem do realizacji Programu pn. Opieka wytchnieniowa – edycja 2022, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego ogłasza nabór do programu.

Realizacja Programu zaplanowana jest do 31 grudnia 2022 r.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Szczegółowe informacje dot. Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 znajdziesz tutaj: Program Opieka wytchnieniowa edycja 2022

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców Powiatu Limanowskiego o składanie wniosków o przyznanie usług w ramach Programu do dnia 20 maja 2022 r. Dokumenty zgłoszeniowe:

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

UZUPEŁNIENIE DO KARTY ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Liczba miejsc ograniczona.

Źródłem finansowania Programu edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content