Certyfikat Zielone Biuro

Starostwo Powiatowe w Limanowej w dniu 9.11.2012 r. otrzymało Certyfikat Zielone Biuro o Nr 202 na okres dwóch lat. Spełnienie kryteriów certyfikatu zostało zweryfikowane przez Komisję ds. Certyfikatu Zielone Biuro Fundacji Partnerstwo dla Środowiska pracującej pod nadzorem Niezależnej Zewnętrznej Kapituły w składzie: Joanna Teresa Wardzińska – Przewodnicząca Rady Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Bogusław Sonik – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jacek Ziarno – Redaktor Naczelny Businessman.pl.

Certyfikat Zielone Biuro wyróżnia instytucje, firmy, organizacje pozarządowe i samorządy, które chcą się stale doskonalić, podejmować nowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i wzmacniać swój proekologiczny wizerunek.

Certyfikat Zielone Biuro jest autorskim projektem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Krzyża 5/6.

Posiadanie certyfikatu Zielone Biuro nie tylko wiąże się z prestiżem i pozwala się wyróżnić na tle konkurencji oraz zmniejszyć ddziaływanie firmy na środowisko. Niesie za sobą także wymierne korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów działania firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnych ekologicznych rozwiązań.

Certyfikat jest uwieńczeniem długoletnich działań Urzędu w ramach edukacji ekologicznej, wywozu z terenu powiatu baterii, azbestu, sadzenia drzew, adopcji potoków, konferencji, warsztatów i konkursów ekologicznych, wydawnictw takich jak atlasy roślin, ulotki, foldery, płyty CD-R, o tematyce ekologicznej, utworzenie ścieżki przyrodniczo leśnej, wydanie toreb ekologicznych oraz oszczędnego gospodarowania zasobami w urzędzie tj. papierem, wodą i energią.

W dniu 7 grudnia 2012 w Pałacu Sztuki w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów.

Ponad Starostwo Powiatowe w Limanowej zostało wyróżnione wraz z NFOŚiGW w Warszawie oraz IKEA Kraków jako przykład dobrych praktyk co zostało zamieszczone w okazyjnym folderze:

Korzyści otrzymania certyfikatu:

  • wiarygodne potwierdzenie spełniania parametrów ważnych ekologicznie,
  • uzyskanie wizerunku firmy przyjaznej dla środowiska,
  • udział w ogólnopolskiej inicjatywie dającej możliwość wymiany doświadczeń, wykorzystania potencjału współpracy i wzajemnej promocji (marketing ekologiczny),
  • prestiż i wyróżnienie się na tle konkurencji,
  • wzrost świadomości ekologicznej pracowników oraz klientów firmy,
  • obniżenie kosztów działalności, dzięki bardziej racjonalnej gospodarce surowcami, energią, wodą i odpadami.

 

Sytuacja wyjściowa:

Powiat Limanowski zajmuje 952 km², charakteryzujący się dużą ilością form ochrony przyrody oraz mnogością walorów kulturowych. Biorąc pod uwagę Politykę Ekologiczną Państwa i Narodową Strategię Edukacji Ekologicznej oraz chcąc odnaleźć się w nowej rzeczywistości, gdzie ekologia pełni bardzo ważną wielozadaniową funkcję, Starosta Limanowski Jan Puchała osobiście wspiera działania powołanego w 2005r. Powiatowego Centrum Ekologicznego. PCE ma za zadanie ma nauczanie podstaw ekologicznych i kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr środowiska naturalnego i przyrodniczego, wpajanie postaw związanych z segregacją odpadów, czystością wód, ochroną przyrody, szacunkiem do zwierząt.

 

Podjęte działania:

Działania podejmowane przez urząd można podzielić na trzy kategorie: inwestycje, edukacja ekologiczna oraz ekologia urzędu.

Prowadzone są inwestycje dla poprawy stanu środowiska takie jak rewitalizacja terenu po byłej stacji paliw, modernizacja systemów ciepłowniczych, montaż kolektorów słonecznych, wywóz azbestu.

Coroczne programy edukacji ekologicznej obejmują projekty własne: konkursy ekologiczne, warsztaty, konferencje, wycieczki, wydawnictwa związane z ochroną środowiska i przyrody oraz ekologicznych organizacji pozarządowych: „Święto drzewa”, „Zaadoptuj rzekę”, „Pomagamy zwierzętom”, „Prezent dla ziemi” i wiele innych.

 

Efekty:

Zmodernizowano systemy ciepłownicze w 12 budynkach użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego, wymieniono w 10 budynkach instalację c.o., przebudowano kotłownie i przyłącza gazowe w 2 budynkach, zamontowano kolektory słoneczne na 7 budynkach. Przywrócono do stanu użyteczności teren po byłej stacji paliw, z terenu powiatu wywieziono i zutylizowano ponad 3,5 tys. Mg szkodliwych materiałów zawierających azbest.

W urzędzie zaledwie po dwóch latach wprowadzonego system oszczędnego i racjonalnego wykorzystywania papieru udało się zebrać 15 Mg makulatury, co jednocześnie obniżyło koszty wywozu odpadów. Ze sprzedaży makulatury zakupiono i zamontowano na wszystkie krany perlatory. To z kolei spowodowało obniżenie w 30% ilość zużywanej wody, a co za tym idzie opłaty za wodę i ścieki. Uprzedzając ustawowy obowiązek, rozpoczęto zbiórkę baterii, co pozwoliło uszczelnić strumień wywożonych substancji niebezpiecznych z naszego regionu w ilości ponad 8 Mg.

W zorganizowanych do tej pory 17 konkursach wzięło udział ponad 1,5 tys. osób. Wraz z młodzieżą szkolną otoczono opieką 22 potoki i posadzono ponad 4,5 tys. drzew. Oznakowane zostało 12 przystanków ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. Wydano ponad 12,5 tys. ulotek i płyt CD związanych z ochroną środowiska, atlas roślin chronionych zagrożonych i ginących powiatu limanowskiego i ponad 2,3 tys. toreb ekologicznych. Materiały te są bezpłatne. Prowadzona jest stała współpraca z GPN, Nadleśnictwami Limanowa i Stary Sącz, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Polskimi Związkami Wędkarskimi oraz łowieckimi, Ligą Ochrony Przyrody a także z ponad 50 szkołami powiatu oraz organizacjami zajmującymi się tematyką ekologii i ochrony środowiska w całej Polsce.

W zakresie ochrony środowiska Powiat Limanowski otrzymał wyróżnienie Lidera Polskiej Ekologii 2008, Czarodziejskie Drzewo 2011, wyróżnienie w XI Edycji konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu w Kategorii edukacji ekologicznej 2010.

Działania proekologiczne Urzędu wspomagają certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001. W latach 2010-2012 zrealizowany został też projekt doskonalenia kompetencji urzędników współfinansowany przez UE w ramach EFS. W 2012 r. Starostwo otrzymało Certyfikat Zielone Biuro.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content