Informacje bieżące

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, jako lider konsorcjum, w skład którego wchodzą: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”, prowadzącego OWES dla subregionu: podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie w możliwie krótkim czasie załączonej ankiety, która ma na celu zbadanie potrzeby małopolskich podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, ngo, WTZ, CIS, KIS, itd.) i jak najlepsze przygotowanie wniosku o dofinansowanie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej z w/w subregionów.
Podmioty, które wypełnią ankietę w pierwszej kolejności informowane będą o realizowanym wsparciu.
Aby wypełnić ankietę wystarczy kliknąć na link:
https://docs.google.com/forms/d/1QPlX0_UfexkcGLxQCD347yXSkq7a-PD6nonY1QRj4RA/viewform

Nabór do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach w 2016 roku

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych – reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do opiniowania ofert w konkursach ofert realizowanych w 2016 roku.

Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca 2016 r. z zastrzeżeniem, że mogą również opiniować oferty w konkursach ofert rozstrzygniętych w 2017 roku.

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza wraz z pozostałą dokumentacją i przesłanie do 29 stycznia 2016 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kancelaria Zarządu Zespół ds. Organizacji Pozarządowych ul. Racławicka 56 30 – 017 Kraków lub złożenie osobiście na Dzienniku Podawczym, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych – ngo”. Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora współpracy lub w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych pod numerem telefonu: 12 61 60 904, 12 61 60 988, e-mail: ngo@umwm.pl.

 

W załączeniu przesyłam: Uchwałę ZWM, Ogłoszenie o naborze, Formularz zgłoszeniowy oraz Wzór rekomendacji.

 – Uchwała ZWM

– Ogłoszenie o naborze

– Formularz zgłoszeniowy

– Wzór rekomendacji

 

 

Serdecznie zapraszamy do polubienia strony „Pozarządowa Małopolska” na Facebooku, na której znajdą Państwo bieżące informacje dotyczące III sektora w naszym regionie.

 

________________________________________

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 1. Basztowa 22 , 31-156 Kraków

Tel. 12 61 60 988, 12 61 60 904, 12 61 60 537

 

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118) Zarząd Powiatu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Członkami Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert,
2. są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych.
3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267).

Zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zgłoszenia przedstawicieli do Komisji Konkursowej należy przesłać lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. J. Marka 9,34-600 Limanowa w terminie do dnia 12 listopada 2015 r.

Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów.

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji Konkursowej w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Załącznik nr 1

 

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1255),
2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

1.1. Przedmiot konkursu i rodzaj zadania:

1) Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
2) Przedmiotowe zadanie publiczne dotyczy prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Limanowskiego w lokalach znajdujących się:

a) w budynku Urzędu Gminy Jodłownik, pl III Rzeczypospolitej 198, 34-620 Jodłownik,
b) w budynku Urzędu Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420,
c) w budynku Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643,

w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.

3) Szczegółowy wykaz godzin i harmonogram dyżurów stanowi poniższa tabela:

Zarząd Powiatu Limanowskiego zastrzega sobie prawo zmian w/w godzin.

1.2. Podmioty uprawnione do składania ofert:

1) postępowanie konkursowe odbywać się będzie według zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) do otwartego konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3) do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dodatkowo spełniają łącznie następujące kryteria:

a) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
b) przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej;
c) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
– zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
– zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
4) w przypadku terenowych oddziałów organizacji, nieposiadających osobowości prawnej, oferta może zostać złożona wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny.
5) Przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane kryteria wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

Na dofinansowanie realizacji zadania przeznacza się w 2016 r. otrzymaną na ten cel dotację w wysokości 14 986,50 zł miesięcznie; co daje 179 838,00 zł rocznie.
W 2015 r. z budżetu powiatu nie przeznaczono żadnych środków na ten cel.
Realizacja zadania jest uzależniona od przekazania dotacji celowej dla Powiatu przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

1.4. Zasady przyznawania dotacji:

1) przyznana dotacja przekazywana będzie wyłonionemu podmiotowi w transzach miesięcznych, przy czym sposób i forma udzielania dotacji określona będzie w umowie dotyczącej realizacji zadania, podpisanej po wyłonieniu podmiotu,
2) całkowity koszt zadania stanowi sumę kwot: dotacji przekazywanej przez Powiat Limanowski,
3) dofinansowanie realizacji zadania nie może być przyznane podmiotom, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i /lub Urzędu Skarbowego.

1.5. Terminy i warunki realizacji zadania:

1) Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie dotyczącej realizacji zadania w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
2) Powiat Limanowski lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do dokonywania w każdym czasie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w szczególności:

 1. a) stanu realizacji zadania;
  b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
  c)prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania:
  d) prowadzenia właściwej dokumentacji;

3) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Powiatem Limanowskim.

1.6. Sposób przygotowania oraz termin składania ofert:

1) Oferty należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 201l r. Nr 6, poz. 25).
2) Oferta powinna zostać sporządzona czytelną techniką.
3) Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonej oferty.
4) Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone, na każdej stronie, za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu przystępującego do konkursu.
5) Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przedłożyć dodatkowo:

a) kopię statutu podmiotu potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
b) aktualny wypis z KRS;
c) potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
d) umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej /kserokopie umowy lub promesy, potwierdzającej świadczenie pomocy prawnej w okresie od 2 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r./,
e) pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, wzór stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia,
f) zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów, wzór stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia,
g) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, wzór stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia,
h) kopię sprawozdania merytorycznego z działalności podmiotu za rok 2015 lub w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności;

 1. i) zaświadczenia o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

  6) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2015 r. do godziny 1200 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie podpisanej: „Otwarty konkurs ofert na realizacje zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.”.
  W przypadku ofert przysłanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Limanowej.

  7. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

  1) Złożone oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Limanowskiego.
  2) Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 30 dni od daty przedstawienia wyników prac komisji. W stosunku do przedmiotowej decyzji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
  3) Odrzuceniu będą podlegać oferty, które:

  a) zostały złożone na niewłaściwych formularzach, sporządzone wadliwie, nieczytelną techniką, niekompletne, bądź złożone po terminie;
  b) nie odpowiadają rodzajowi zadania wskazanemu w ogłoszeniu konkursowym, lub przewidziany w ofercie termin realizacji zadania nie jest zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu;
  c) dotyczą zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
  d) zostały złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie.

  4) Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione pod względem merytorycznym.
  5) Ocenie będą podlegać:

Zarząd Powiatu Limanowskiego zastrzega sobie prawo odstąpienie od rozstrzygnięcia w części lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

6) Ocena dokonana zostanie na podstawie treści złożonych ofert.
7) Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Limanowej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.
8) Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zostanie o tym fakcie oraz o terminie podpisania umowy powiadomiony pisemnie.
9) Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

1.8. Umowa:

1) Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
2) Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu Limanowskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.
3) Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:

a) kserokopię umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w przypadku gdy do oferty załączona została promesa jej zawarcia wraz z oryginałem celem dokonania jej uwierzytelnienia.
b) oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
serdecznie zapraszają na szkolenie dla Przedstawicieli i Przedstawicielek organizacji pozarządowych:

„JAK TO SIĘ PISZE?”
– czyli szybki kurs pisania ofert na realizację zadań publicznych?

który obędzie się w dniach 25-26 czerwca 2015 roku, w godzinach 9.00-16.15
w siedzibie Ambasady Krakowian na ul. Stolarska 6/9. w Krakowie

Szkolenie polecamy wszystkim, którzy piszą bądź planują pisanie „wniosków” i chcą zwiększyć swoją skuteczność w tym zakresie.

W załączeniu szczegółowy plan szkolenia 

 

Głosowanie do Komitetu Monitorującego RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020
Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (KM RPO WM).

Głosowanie kończy się 20 kwietnia 2015 r.

Głosowanie obejmuje wybór reprezentantów organizacji pozarządowych:
– jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
– jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. w zakresie włączenia społecznego;
– jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji;
– jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych.
GŁOSOWANIE KOŃCZY SIĘ 20 KWIETNIA 2015 R.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie karty wyborczej i dostarczenie w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. a)      przesłanie skanu na adres e-mail: ngo@umwm.pl (do 23:59 20 kwietnia 2015 r.);
 2. b)      złożenie w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek)
  w godzinach 8.00 – 16.00;
 3. c)       przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem „wybory do KM RPO WM 2014-2020” (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków”.

WAŻNE!!! Kartę do głosowania powinny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej zgodnie z KRS. W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z Kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

 

Szczegółowe informacje wraz ze spisem kandydatów oraz kartą do głosowania znajdują się na stronie:

http://malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=13840

Szanowni Państwo,

Kancelaria Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje o utworzeniu Centra Organizacji Pozarządowych (COP).

COP powołane zostały przez Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działalności Centrów Organizacji Pozarządowych małopolskie organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji. Powstające COP-y będą wspierały organizacje i pomagały im – w ich codziennych działaniach!
Szkolenia, seminaria i konsultacje będą odbywać się w różnych miastach na terenie Województwa Małopolskiego.

W najbliższym czasie szkolenia, seminaria i konsultacje odbędą się: w Nowym Sączu, Tarnowie, Oświęcimiu i Nowym Targu. Szczegóły spotkań oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Województwa Małopolskiego http://www.malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=13969


Nabór na najbliższe spotkania trwa do 4 maja br.

Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pt. „Marzenia do spełnienia” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, edycja ASOS 2015, w kwocie 40 480 zł.  Całkowity koszt projektu wynosi 55 390 zł.
Projekt realizowany będzie w okresie od kwietnia do grudnia 2015 roku i skierowany jest do członków LUTW oraz do innych seniorów w wieku 60+  z terenu naszego powiatu.
W ramach projektu realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

Zajęcia edukacyjne:
•    2 wykłady z dziedziny kultury,
•    3 wykłady dotyczące zdrowia seniorów,
•    80 godzin lektoratu języka angielskiego dla dwóch grup po około 12 osób.

Zajęcia ruchowe :
•    40 godzin zajęć gimnastycznych dla dwóch grup po 15 osób każda,
•    20 godzin zajęć aqua fitness dla grupy około 15 0sób,
•    3o godzin nauki pływania dla 2 grup po około 10 osób każda.

Wyjazdy:
•    3-dniowa wycieczka edukacyjna do Wrocławia dla 40 osób,
•    wyjazd do Filharmonii w Krakowie dla 50 osób,
•    wyjazd do Muzeum Kopalni Soli w Wieliczce dla 40 0sób,
•    wyjazd na baseny termalne w Białce Tatrzańskiej dla 40 osób,
•    5 pieszych wycieczek górskich z podjazdem autokarowym w Pieniny, Beskid Żywiecki i Beskid Mały.
Powyższe działania będą w części finansowane ze środków z dotacji, a w części pokrywane z wpłat od uczestników.

Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie LUTW w dniach:
poniedziałek: od 9.00 – 12.00
czwartek: od 15.00 – 17.30
Szczegółowe informacje będą na stronie internetowej:
http://www.utw.limanowa.edu.pl/
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych !

W związku z przyjęciem nowej edycji konkursu FIO 2016 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we wspólpracy z Urzędem Marszłakowskim Województwa Mąłpolskiego zaprasza organziacje pozarządowe zainteresowane konkursem na spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016.

 

tutaj Zaproszenie

tutaj Regulamin

W imieniu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszamy na Dni Otwarte Biura Rachunkowego Fundacji BIS 1 i 2 grudnia 2015, między 10:00 a 16:00, Ul. Krasickiego 18, I piętro.

W czasie Dni Otwartych będzie można skorzystać z bezpłatnej porady księgowej oraz wziąć udział w dwóch wykładach otwartych.

 

Wykład I, 1 grudnia 2015, godzina 10:00 – 11:00, ul. Krasickiego 18, I piętro, sala konferencyjna

 

Zmiany w ustawie o rachunkowości

 1. Jednostki małe a jednostki mikro
 2. Uproszczona ewidencja dla NGO – projekt
 3. Nowe wzory sprawozdań finansowych

 

Wykład II 2 grudnia 2015, godzina 15:00 – 16:00, ul. Krasickiego 18, I piętro, sala konferencyjna

 

Zakres odpowiedzialności zarządu za rachunkowość organizacji

 

 1. Polityka rachunkowości
 2. Zwolnienia podatkowe
 3. Odpowiedzialność ustawowa – sankcje karne
 4. Przeniesienie odpowiedzialności na biuro rachunkowe lub księgowego

 

Po każdym z wykładów będzie możliwość zadania pytań księgowej – Małgorzacie Klewskiej

 

Prosimy o chęć zgłoszenia udziału w wykładach lub poradach pod linkiem: http://goo.gl/forms/gNSeDjGXzD

Uwaga! Tylko pod warunkiem podania maila kontaktowego lub numeru telefonu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu termin bezpłatnych porad.

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt pod tym mailem lub telefonami, +48 733 084 326, (12) 412 15 24.

 

Jednocześnie szanując Państwa prywatność i zarazem przestrzegając obowiązujących przepisów (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U Nr 144, poz.1204) zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na jednorazowe przysłanie Państwu oferty naszego Biura Księgowego dla NGO. W razie zainteresowania, proszę o maila zwrotnego.

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie w dniu 4.12.br organizuje seminarium z zakresu wolontariatu w szkole tj: „Organizacja i prowadzenie Szkolnych Klubów Wolontariusza” dla przedstawicieli małopolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Seminarium ma na celu pogłębienie wiedzy w zakresie współpracy z wolontariuszami oraz przepisów prawnych prowadzenia Szkolnych Klubów Wolontariusza.

Seminarium jest realizowane przez Centrum w ramach projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Odbędzie się w Krakowie w Centrum Obywatelskim, na stadionie im.Reymonta przy ul.Reymana.

W zał. zaproszenie do szkół wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz link do strony z informacją.

http://wolontariat.org.pl/krakow/news3882/

Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz szósty ogłosił Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Celem Konkursu jest promowanie i nagradzanie najlepszych przedsiębiorstw społecznych, z sukcesem łączących działalność gospodarczą z misją społeczną.
W konkursie mogą wziąć udział zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:
•    organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
•    spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
•    spółdzielnie socjalne,
•    spółdzielnie pracy,
•    spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.
Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca br. Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/malopolski-lider-ps-na-zgloszenia-czekamy-do-15-lipca.html
Informacje szczegółowe
Szanowni Państwo,
Przekazujemy, w związku z wejściem w życie rządowego projektu zapewniającego bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia, Małopolski Oddział NFZ prośbą o wsparcie kampanii informacyjnej Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie nt. funkcjonowania projektu skierowanej do osób po 75. roku życia.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia – http://75plus.mz.gov.pl/.

W załączeniu materiały informacyjne

informacja 1

informacja 2

informacja 3

Szanowni Państwo,

w dniach 20-21 października 2016 r.  organizujemy konferencję z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP . Zależy nam na tym, aby w wydarzeniu udział wzięły organizacje pozarządowe z różnych części Polski. Zarówno z miast, miasteczek jak i wsi. Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie tej informacji do osób, które współpracują z organizacjami z ramienia Państwa urzędu i dalej, działającym na Państwa terenie stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom społecznym. Na zgłoszenia do udziału w konferencji czekamy do 9 października. Bardzo zależy nam na obecności organizacji z Państwa terenu!
•    Program konferencji

Z poważaniem,
Katarzyna Kiełbiowska

__________________________________________
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa
tel. 884 209 313
www.ofop.eu https://www.facebook.com/ofop.eu
http://mapa3sektora.org

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content