Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
ul. J.Marka 9, budynk „B”, 
pok. 138, tel.18 33 75 826

Dyrektor: Monika Nawalaniec
Zastępca Dyrektora:  Wanda Marek

strona: http://www.pcpr-limanowa.pl/
                                                                          
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjno- budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Nadrzędnym celem jednostki jest realizacja zadań w sferze pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 1 maja 2004r. w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Są to zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na mocy przepisów ustawowych. 
 
ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIMANOWEJ

Centrum realizuje zadania wynikające z obowiązujących ustaw, w szczególności jest to: 
 
a)      Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
b)      Czuwanie nad realizacją powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
c)      Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa socjalnego, pedagogicznego oraz 
w zakresie spraw osób niepełnosprawnych. 
d)      Pomoc uchodźcom.
e)      Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
f)       Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
g)      Prowadzenie rachunkowości jednostki.
h)      Umieszczenie osób w domach pomocy społecznej o odpowiednich profilach.
i)       Nadzór nad funkcjonowaniemdomów pomocy społecznej.
j)       Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
k)      Organizowanie i zapewnienie usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania tych placówek. 
l)       Udzielanie pomocy osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
m)     Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego.
n)      Organizowanie odpowiedniego przygotowania i szkolenia osobom i rodzinom podejmującym się funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej.
o)      Prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków 
z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. 
p)      Dofinansowanie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
q)      Nadzór nad funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.
r)       Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, w tym udzielanie dofinansowania na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
s)       Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
t)        Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz miejscowymi organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia planów działania i ich realizacji.
u)       Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób.
 
 
        W sferze pomocy społecznej zadania powiatu realizują ponadto: 
– Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
– Dom Pomocy Społecznej w Limanowej dla osób przewlekle, somatycznie chorych,
– Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej dla osób przewlekle psychicznie chorych,
o      Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych „Diana” w Kasinie Wielkiej,
– Niepubliczny Dom Dziecka w Łukowicy – placówka socjalizacyjna dla  dziewcząt     prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Prezentek.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content