Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Informacja o wyłożeniu modernizacji gminy Dobra

Informacja Starosty Limanowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręby ewidencyjne: Chyszówki, Dobra, Gruszowiec, Jurków, Półrzeczki, Wilczyce, zawierające się w jednostce ewidencyjnej 120703_2 gm. Dobra – obszar wiejski, Powiat limanowski, Województwo małopolskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne ((Dz.U.2020.276 t.j.) informuję, że w terminie od dnia 20.09.2021r., do dnia 08.10.2021r., w godzinach pracy urzędu, tj.: od 7.30 do 15.30, w Starostwie Powiatowym, z siedzibą w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, w Sali 204 (II piętro – budynek B), zostanie wyłożony projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręby ewidencyjne: Chyszówki, Dobra, Gruszowiec, Jurków, Półrzeczki, Wilczyce do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Podstawowymi elementami w ww. projektu są: mapa ewidencyjna oraz rejestr ewidencji gruntów, budynków i lokali.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.
Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Limanowej, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych, od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu, lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia.
Po upływie powyższego terminu, dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo –kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym fakcie Starosta Limanowski ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.
UWAGA:
1) Zainteresowane podmioty, biorące udział w czynnościach wyłożenia projektu operatu, powinny legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość. W imieniu właścicieli, samoistnych posiadaczy, mogą występować odpowiednio ich pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, jak również małżeńskiej wspólności ustawowej, uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
2) Uprasza się o zabranie na wyłożenie projektu operatu, dokumentów dotyczących: gruntów, budynków i lokali, architektoniczno-budowlanych, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz innych dokumentów, mających znaczenie w pozyskaniu wiarygodnych danych.
3) Ponadto, przypomina się zainteresowanym mieszkańcom o ograniczeniach związanych ze stanem epidemicznym. W zależności od rozwoju sytuacji zalecamy bieżące śledzenie komunikatów dotyczących zagrożenia epidemicznego oraz powziętych z związku z tym zabezpieczeń w tut. Starostwie których informacja będzie zamieszczana na stronach internetowych www.powiat.limanowski.pl
4) Uprasza się aby osoby biorące udział w czynnościach wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego posiadały maseczki ochronne. W tej nietypowej i trudnej dla nas sytuacji starajmy się znaleźć najlepsze rozwiązania zapewniające wszystkim bezpieczeństwo, ale także możliwość zabezpieczenia interesów wszystkim uczestnikom postępowania.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie, udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Limanowej – sekretariat tel. (18) 33 37 888.

2021-12-01 04:23:02, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa