Ważne adresy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
 
Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej 
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie

USŁUGI FINASOWE

Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich > https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc
 
Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich > https://zbp.pl/dla-konsumentow/sad-polubowny-2
 
Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni > http://www.skef.pl/arbitraz-sad-polubowny/spoldzielczy-arbitraz-konsumencki/
 
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego > https://zbp.pl/dla-konsumentow/sad-polubowny-przy-knf

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

 
Rzecznik Ubezpieczonych > http://www.rzu.gov.pl/
Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych > http://www.rzu.gov.pl/sad-polubowny

SPORY TRANSGRANICZNE
 
Europejskie Centrum Konsumenckie > http://www.konsument.gov.pl/
 
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

Urząd Komunikacji Elektronicznej > http://www.uke.gov.pl/

USŁUGI ENERGETYCZNE

Urząd Regulacji Energetyki > http://www.ure.gov.pl/

USŁUGI POCZTOWE


Urząd Komunikacji Elektronicznej > http://www.uke.gov.pl/

USŁUGI PRZEWOZOWE

Urząd Lotnictwa Cywilnego > http://www.ulc.gov.pl/pl/

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych > http://www.ijhar-s.gov.pl/
 
Inspekcja Sanitarna > http://www.gis.gov.pl/?go=news
 
Inspekcja Weterynaryjna > https://www.wetgiw.gov.pl/
 
 
SPRAWY POZAKOSUMENCKIE


SPRAWY PRACOWNICZE
Państwowa Inspekcja Pracy > http://www.pip.gov.pl/pl/
 
SPRAWY SPÓŁDZIELCZE
Krajowa Rada Spółdzielcza > http://www.krs.org.pl/
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych > http://www.giodo.gov.pl/

PRAWA PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia > http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/
 
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH
Rzecznik Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content