Pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna - plakat. Niebieskie tło przedstawia dwie dłonie splecione z powyższym napisem o bezpłatnej pomocy prawnej

W Powiecie Limanowskim, funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej – 5 punktów, w których porad udzielają radcowie prawni (Limanowa, Kamienica, Laskowa, Jodłownik) oraz adwokaci (Mszana Dolna). Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania.

 

WAŻNE: Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej zostały poszerzone o nieodpłatną mediację oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (wyłącznie w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową),
 • nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.
 • Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
 • W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna mediacja (świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb w  punktach prowadzonych przez organizację pozarządową):

 • może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 • może obejmować również:
  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
 • Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Poniżej tabela przedstawia lokalizację i godziny dyżurów w punktach:

 

Dni tygodniaLimanowa Starostwo Powiatowe
Ul.J. Marka 9
34-600 Limanowa
Pokój nr 102
tel. 18 33 37 892/894
Mszana Dolnna Urząd Miasta
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
(wejście od strony parkingu policyjnego)
tel. 18 33 10 622 wew. 222
Kamienica budynku komunalnym remizy OSP – pomieszczenie przy Gminnej Bibliotece Publicznej
tel. 18 33 23 192
 LaskowaUrząd Gminy
Laskowa
34 – 602 Laskowa 643
tel. 18 33 00 210
wew. 49
Jodłownik34-620 Jodłownik
(budynek Punktu Informacji Turystycznej,  obok Kościoła)
tel. 504 823 862
  Poniedziałek15:30–19:3011.15-15.159.00-13.0011.00-15.008.00-12.00
  Wtorek15:30 – 19:3014.00-18.009.00-13.0015.00-19.0014.00-18.00
  Środa7:30- 11:3010.15-14.159.00-13.0015.00-19.009.00-13.00
Czwartek7:30-11:308.00-12.009.00-13.0015.00-19.0014.00-18.00
 Piątek15:30 – 19:3014.00-18.009.00-13.0011.00-15.009.00-13.00

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

oraz pod numerem telefonu: 3337 804

https://www.facebook.com/Nieodp%C5%82atna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194/

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KRAKOWSKIEGO

 

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

CZĘŚĆ I:

 

 NAZWA JEDNOSTKIZAKRES

PORADNICTWA

ADRESTELEFON odpłatność połączeńDOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU
RODZINNE
1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LimanowejWspieranie Rodziny i System Pieczy ZastępczejUl. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

tel. 18 3375826

798311499

wg stawek operatora

Poniedziałek – piątek:

7.15 – 15.15

pcpr@powiat.limanowski.plKażdy mieszkaniec powiatu limanowskiego
Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej, mediacjeUl. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

tel. 18 3375826

798311499

wg stawek operatora

 

Poniedziałek – piątek:

7.15-15.15

 

pcpr@powiat.limanowski.pl

 

Każdy mieszkaniec powiatu limanowskiego
PSYCHOLOGICZNE
2.Zespół Placówek Oświatowych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Powiatu Limanowskiego

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom i młodzieży uczącej się, a także udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. 

ul. Zygmunta Augusta 8

34-600 Limanowa

 

 

Tel. 18 3371737

wg stawek operatora

 

Poniedziałek – piątek

7:30 – 17:00

 

pomagamy@poczta.onet.pl

 

Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele z terenu powiatu limanowskiego

 

PEDAGOGICZNE
3.Zespół Placówek Oświatowych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Powiatu Limanowskiego

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom i młodzieży uczącej się, a także udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. 

ul. Zygmunta Augusta 8

34-600 Limanowa

 

 

 

Tel. 18 3371737

wg stawek operatora

 

 

Poniedziałek – piątek

7:30 – 17:00

 

 

 

pomagamy@poczta.onet.pl

 

 

 

Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele z terenu powiatu limanowskiego

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
4.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz psychologiczno-terapeutycznych dla rodzin dotkniętych przemocą

Ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

tel. 18 3375826

798311499

wg stawek operatora

 

Poniedziałek – piątek:

7.15 – 15.15

pcpr@powiat.limanowski.plKażdy mieszkaniec powiatu limanowskiego
5.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”– wsparcie

– pomoc psychologiczna,

– informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

pn. – sob.

godz. 08.00–22.00

ndz. i święta

godz. 08.00–16.00

 

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

6.Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Kompleksowa oferta Punktu skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz do osób im najbliższych i obejmuje bezpłatną:
pomoc osoby pierwszego kontaktu (dotyczy również świadków przestępstwa),
pomoc psychologiczną (dotyczy również świadków przestępstwa),
pomoc prawną,
pomoc psychiatryczną,
pomoc tłumacza (także tłumacza jęz. migowego).
W budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej (parter, Klub Pracy, ul. Józefa Marka 9)Dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu, tel.

783-222-800

Punkt czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek: 15.30 – 19.30
Wtorek: 15.30 – 19.30
Środa: 15.30 – 19.30
Czwartek: 15.30 – 19.30

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
www.pokrzywdzeni.gov.pl
www.podhaleregion.pl
Do Punktu mogą się zgłaszać osoby, które zostały pokrzywdzone różnego typu przestępstwami m.in. przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, uszkodzenie mienia), przeciw rodzinie i opiece (znęcanie się, przemoc domowa, uchylanie się od alimentów), przeciwko wolności (groźba karalna, stalking, pozbawienie wolności, handel ludźmi) oraz przeciwko zdrowiu i życiu (uszkodzenia ciała, pobicie, nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo).
INTERWENCJA KRYZYSOWA
7.Centralne Zarządzanie KryzysoweMonitorowanie bezpieczeństwaRządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00(22)  785 700 177e-mail:dyzurny@rcb.gov.p
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
8.Powiatowy Urząd Pracy w LimanowejUsługi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń. 

ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

 

 

18 3337850

Wg stawek operatora

Poniedziałek – piątek:

7.15 – 15.15

 

limanowa.praca.gov.pl

 

 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy z terenu powiatu limanowskiego

Ul. Starowiejska 9

34-730 Mszana Dolna

18 3311710

Wg stawek operatora

9.Infolinia Urzędów Pracy – Zielona InfoliniaPod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

– zarejestrowani

-poszukujący pracy

– pracodawcy

 
PRAWO KONSUMENCKIE
10.Powiatowy Rzecznik KonsumentówUdzielanie ustnych porad i pomocy prawnej w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy, kierowanie do przedsiębiorców korespondencji w oparciu o dowody przedstawione przez Konsumenta i obowiązujące przepisy,

prowadzenie postępowania mediacyjnego celem ugodowego załatwiania sprawy,

kierowanie spraw konsumenckich na drogę postępowania sądowego i reprezentowanie Konsumentów przed sądami (w zależności od okoliczności sprawy i opinii radcy prawnego Biura)

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

Pok.102

18 3337822

Wg stawek operatora

Pon. – pt.:

7.30 do 15.30

rzecznik.konsumentow@powiat.limanowski.pl

 

Mieszkańcy powiatu limanowskiego
11.Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówOchrona praw konsumenckichUOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

Prawo konsumenckie
PRAWA PACJENTA
12.Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ 

Informacje dotyczące świadczeń medycznych

 

ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków

 

tel. (12) 298 81 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

Pon. – pt.:

Godz.  8.00 – 16.00

www.nfz-krakow.pl 

Pacjenci oraz świadczeniodawcy

13.Rzecznik Praw PacjentaOchrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. – pt.

godz. 08.00-20.00

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

14.Narodowy Fundusz Zdrowia- CentralaUprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

– prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
15.Rzecznik Praw Osób NiepełnosprawnychOchrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
16.3.Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .Ochrona praw dzieckaBiuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

 

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
17.

 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w LimanowejInformacje dotyczące m. in. : emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych,  kapitału początkowego i innych świadczeń

Zakres informacji:

– pomoc techniczna

– składki

– renty

– emerytury

Ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa(0-18) 337-96-10 

piątek08:00–15:00
sobotaZamknięte
niedzielaZamknięte
poniedziałek08:00–18:00
wtorek08:00–15:00
środa08:00–15:00
czwartek08:00–15:00
 

Mieszkańcy powiatu limanowskiego

 

Adresaci porad:

– ubezpieczeni

– płatnicy

– lekarze

 

PRAWO PRACY
18.Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

PRAWO PODATKOWE
19.Krajowa Informacja SkarbowaInformacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055

z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

z z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
20.Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonychBiuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

Kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE
21.WWW. OBYWATEL.GOV.PLInformacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

22.Rzecznik Praw ObywatelskichOchrona praw obywatelskichBiuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

·         pon.

·         godz. 10.00-18.00

wt.- pt.

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

 

CZĘŚĆ II:

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 18 3337 804, 600033199

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

 PROWADZĄCYADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINYlokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkichDANE KONTAKTOWEWWW
23.Punkt Stowarzyszenia Sursum CordaUrząd Gminy
Laskowa
34 – 602 Laskowa 643Punkt nr 4
poniedziałek: 11.00-15.00TAKZapisy:

Pon-pt w godz. 7.30-15.30

18 3337 804

600033199

 

Numer telefonu do punktu 18 33 00 210
wew. 49

czynny w godzinach pracy

https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/187

 

wtorek: 15.00 -19.00
środa: 15.00 – 19.00
czwartek: 15.00 -19.00
piątek: 11.00-15.00
24.Punkt Radców PrawnychStarostwo Powiatowe w Limanowej

Ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowej

Pok.102

Punkt nr 1

poniedziałek: 15.30-19.30TAK

 

Zapisy:

Pon-pt w godz. 7.30-15.30

18 3337 804

600033199

Numer telefonu do punktu 18 3337920  

czynny w godzinach pracy

 

https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/187

 

wtorek:15.30-19.30
środa:7.30 -11.30
czwartek: 7.30-11.30
piątek: 15.30-19:30
25.Punkt Stowarzyszenia Sursum CordaKamienica 426poniedziałek: 9.00-13.00TAK 

Zapisy:

Pon-pt w godz. 7.30-15.30

18 3337 804

600033199

Numer telefonu do punktu 18 33 23 192

czynny w godzinach pracy

 

https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/187

 

wtorek:9.00-13.00
środa: 9.00-13.00
czwartek: 9.00-13.00
piątek: 9.00-13.00
26.Punkt Radców PrawnychUrząd Miasta
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
(wejście od strony parkingu)
poniedziałek: 11.15-15.15TAK 

 

Zapisy:

Pon-pt w godz. 7.30-15.30

18 3337 804

600033199

Numer telefonu do punktu 18 33 10 622 wew. 222

czynny w godzinach pracy

 

https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/187

 

wtorek:14.00-18.00
środa: 10.15-14.15
czwartek:8.00-12.00
piątek: 14.00-18.00
27.Punkt Stowarzyszenia Sursum Corda 

Urząd Gminy Jodłownik

Punkt nr 5

poniedziałek: 8.00-12.00TAK 

 

Zapisy:

Pon-pt w godz. 7.30-15.30

18 3337 804

600033199

Numer telefonu do punktu 504 823 862

czynny w godzinach pracy

https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/187

 

wtorek: 14.00-18.00
środa: 9.00-13.00
czwartek: 14.00-18.00
piątek:9.00-13.00

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content