Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Projekty UE

Powiat Limanowski uczestniczy w projekcie „Aktywni zawodowo II”

Powiat Limanowski – Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej realizuje projekt „Aktywni zawodowo II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski  2021-2027 (FEM)  Priorytet  6 Fundusze […]

Projekt „Aktywni zawodowo” w Powiecie Limanowskim

Powiat Limanowski – Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej realizuje projekt niekonkurencyjny „ Aktywni zawodowo” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji […]

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

    Umowa o powierzenie grantu o numerze 5430/P/2022. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi – 350 000 zł.       Planowane w ramach grantu zakupy sprzętu komputerowego, modernizacji infrastruktury informatycznej i jej zabezpieczenie oraz rozszerzenie […]

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina

    Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020       Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i […]

„Bezpieczny powiat limanowski – edycja 2022”

  Zadanie pn. „Bezpieczny powiat limanowski – edycja 2022” Całkowita wartość zadania 110 000,00 zł Dotacja celowa 100 000,00 zł     Jako zadanie z zakresu administracji rządowej które objęte jest „Rządowym programem ograniczania przestępczości […]

Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego

  Beneficjent: Powiat Limanowski Wartość projektu: 56 470,60 PLN Kwota dofinansowania: 35 932,00 PLN Okres realizacji: 22.06.2020 – 30.11.2021     Cel projektu: Celem projektu jest promocja i udostępnianie produktów tradycyjnych, lokalnych (potraw, produktów charakterystycznych […]

„Głęboką modernizację energetyczną budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej”

Projekt pn. „Głęboką modernizację energetyczną budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej” Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego […]

Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim

Powiat Limanowski wraz z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie […]

Skip to content