Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Projekty UE

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina

    Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020       Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i […]

„Bezpieczny powiat limanowski – edycja 2022”

  Zadanie pn. „Bezpieczny powiat limanowski – edycja 2022” Całkowita wartość zadania 110 000,00 zł Dotacja celowa 100 000,00 zł     Jako zadanie z zakresu administracji rządowej które objęte jest „Rządowym programem ograniczania przestępczości […]

Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego

  Beneficjent: Powiat Limanowski Wartość projektu: 56 470,60 PLN Kwota dofinansowania: 35 932,00 PLN Okres realizacji: 22.06.2020 – 30.11.2021     Cel projektu: Celem projektu jest promocja i udostępnianie produktów tradycyjnych, lokalnych (potraw, produktów charakterystycznych […]

„Głęboką modernizację energetyczną budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej”

Projekt pn. „Głęboką modernizację energetyczną budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej” Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego […]

Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim

Powiat Limanowski wraz z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie […]

Edukacja Ekologiczna Dzieci w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

W dniu 22.06.2020 Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy zewnętrznej poprzez Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego […]

Skip to content