Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zawiadomienie

 Starosta Limanowski na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.), oraz art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy, z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że 30.09.2021 roku, na wniosek Wójta Gminy Tymbark, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, 34-650 Tymbark 49 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej nr 340805 K Kurkówka w km 0+003,00 ÷ 0+098,15 w miejscowości Podłopień”.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się w obr. ewid Podłopień, jedn. ewid. gmina Tymbark:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji – (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę; w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

  • ewid. nr: 802/2(802), 803/2 oraz 803/4(803), 804/2 (804), 805/2 (805), 806/2 (806)

b) w obszarze niezbędnym dla realizacji inwestycji na którym zachodzi obowiązek przebudowy skrzyżowania drogi wyższej kategorii (w odniesieniu do części nieruchomości które nie podlega podziałowi)

  • ewid. nr 3840– istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień /obowiązek przebudowy skrzyżowania drogi wyższej kategorii – klasy technicznej „Z”/

c) w obszarze niezbędnym dla realizacji inwestycji stanowiący wody płynące, ma którym zachodzi obowiązek budowy urządzeń wodnych ( w odniesieniu do części nieruchomości które nie podlega podziałowi)

  • ewid. nr 880/1 – wody płynące rzeki Łososiny

d) w obszarze niezbędnym dla realizacji inwestycji – na którym zachodzi obowiązek dokonania przebudowy zjazdów

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę; w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

  • ewid. nr 803/3(803), 805/1(805), 806/1(806),

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany.

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora, w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, pokój 108 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta zobowiązany jest do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcę, właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Stosownie do art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content