Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Limanowej:
Katarzyna Bednarczyk
Starostwo Powiatowe w Limanowej,
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
pok. 102, tel: 18 3337 822

Email: rzecznik.konsumentow@powiat.limanowski.pl

Profil na facebooku

Godziny pracy:
Poniedziałek: 07:30-14:00
Wtorek: 07:30-14:00
Środa:12:00-14:00
Czwartek:12:00-14:00
Piątek: 7:30-14:00

 

W dniu 18 stycznia 2023 roku biuro Rzecznika będzie nieczynne.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów.
Podstawę prawną działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Do zadań rzecznika należy w szczególności:
• zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
• występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
• udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów może również:
• sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
• składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
• występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
• reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.

Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.
Pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest bezpłatna.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Limanowej udziela pomocy tylko konsumentom będącym mieszkańcami powiatu limanowskiego.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą takiej czynności prawnej (czyli np. zawierając umowę), która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby (konsumenta). Podstawa prawna art. 22 [1] kodeksu cywilnego

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ KONSUMENTOWI ( DO POBRANIA PONIŻEJ)

Wniosek powinien zawierać:
• wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania,
• opis istotnych w sprawie okoliczności faktycznych
• wskazanie na czym polega naruszenie praw konsumenta
• wskazanie czego wnioskodawca oczekuje od przedsiębiorcy.

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwi kontakt w sprawie. Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Do wniosku powinny być załączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne opisane we wniosku.

Wniosek powinien być podpisany przez wnoszącego (własnoręcznym podpisem).

Wniosek może być złożony:
• w Pokoju Obsługi Konsumentów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów
• (pokój 102 Starostwa Powiatowego w Limanowej)
• w Kancelarii Urzędu Starostwa Powiatowego w Limanowej
• przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przy czym warunkiem skutecznego złożenia wniosku jest przesłanie na adres rzecznik.konsumentow@powiat.limanowski.pl skanu pisemnego wniosku (opatrzonego własnoręcznym podpisem)
• przez ePUAP LINK

 

Do pobrania:

Karta opisu usługi

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi

(prośba o interwencję; prośba o udzielenie – porady – informacji prawnej – pomocy w sporządzeniu pisma).

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content