Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Limanowej

Biały wykrzynik w niebieskim okręgu

Starosta Limanowski ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Data ogłoszenia
Forma zatrudnienia   Umowa o pracę
Status naboru  W toku

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

Wymagania niezbędne:

1.wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska,
2. znajomość przepisów obowiązujących dla administracji architektoniczno-budowlanej, w tym z zakresu postępowania administracyjnego, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego w tym rozporządzeń dot. warunków technicznych, samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
3 .znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz bezpieczeństwa pożarowego,
4 .ogólna znajomość przepisów z zakresu prawa wodnego, geologicznego, dróg publicznych oraz kolei,
5. umiejętność stosowania w praktyce prawa z wyżej wymienionych dziedzin,
6 .znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych a także z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych,
7. umiejętność biegłej pracy na komputerze.

Wymagania dodatkowo punktowane:

1.umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
2.umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
3.odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
4.staż pracy w administracji publicznej, potwierdzony kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów,
5.doświadczenie zawodowe związane z odpowiednim wykształceniem,
6.uprawnienia budowlane w odniesieniu do kierunku budownictwa /pożądane budownictwa lądowe/.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym w szczególności: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, rozpatrywanie zgłoszeń, wydawanie zaświadczeń,
2.realizacja zadań wchodzących w zakres właściwości wydziału.
– szczegółowy zakres zadań określa zakres czynności do w/w stanowiska.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

Praca na pełny etat, w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej lub w Oddziale Zamiejscowym Starostwa w Mszanie Dolnej. Budynek Starostwa jest wyposażony w windę, bezpieczne warunki na stanowisku pracy. Praca w pomieszczeniach biurowych, z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Praca ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi. Pracownik wykonuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2021 r. przekroczył 6%.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1.podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (list motywacyjny, CV),
2.dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (kserokopie),
3.świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,
4.inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5.oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i skarbowe /wzór/,
6.informacja dot. przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji /wzór/.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, którą należy umieścić w drugiej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury” w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, w godzinach pracy urzędu do dnia 4 maja br.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych droga elektroniczną.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postępowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest Pani Małgorzata Setlak – inspektor w Wydziale Organizacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Limanowej, tel. 18 33-37-894.

Jednocześnie informujemy, iż kandydat wybrany w drodze konkursu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Uprzejmie informujemy, że nie będziemy zwracać nadesłanych ofert.

ZAŁĄCZNIKI i OGŁOSZENIE dostępne są na stronie BIP

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content