Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Nauczyciel i uczeń wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych

konferencja naukowa w starostwie

Dnia 26 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Nauczyciel i uczeń wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych. Organizatorami konferencji byli: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Katedra Andragogiki i Aksjologii Pedagogicznej Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Educare.  Do udziału w konferencji zgłosiło aktywny udział 16 prelegentów z siedmiu ośrodków naukowych, a mianowicie z: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie), Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Ignatianum w Krakowie, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, oraz z National Academy of Internal Affairs of  Ukraine.  Nie zabrakło też udziału nauczycieli powiatu limanowskiego reprezentujących: Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej. Konferencję prowadziła dr Maria Szymańska, adiunkt Akademii Ignatianum w Krakowie, oraz prezes Towarzystwa Naukowego Educare.

Konferencja rozpoczęła się od godz. 10.00 i trwała do godz. 15.00. Otwarcia jej dokonali: w imieniu Pana Starosty Mieczysława Urygi –  Pan Wojciech Włodarczyk , członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz dr Maria Szymańska. Tematyka konferencji oscylowała wobec wybranych zagadnień dotyczących nauczyciela i ucznia pozostających we wzajemnej relacji: mistrz – uczeń wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, czemu były poświęcone wystąpienia wymienione w programie konferencji, znajdującym się poniżej.

Kluczem do rozumienia i konstruowania tej relacji są wartości nadające jej specyficznego rysu. W tym miejscu należy wspomnieć o wychowaniu do prawdy, czemu poświęcone było wystąpienie ks. prof. dr hab. Zbigniewa Marka.  Urzeczywistnienie tej wartości wymaga integralnego, holistycznego spojrzenia na człowieka, na jego wszystkie sfery życia zarówno fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, duchowego etc. Wymaga też realizacji principiów zawartych  pedagogice towarzyszenia i świadectwa, do których to odnoszono się podczas kolejnych wystąpień, a który to specyficzny charakter wydobyty był przez dr hab. s. Annę Walulik, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie, oraz dr Marię Szymańską reprezentującą tę samą instytucję. Takie podejście inspiruje do otwarcia się na szeroko rozumiane rzeczy stanowiące wyzwanie edukacyjne dla podmiotów edukacji, co zostało wydobyte w referacie s. Adrii Bach – doktorantki Akademii Ignatianum w Krakowie,  a analizowane w innej perspektywie, będącej nauczaniem Jana Pawła II przez dr hab. Dominikę Żukowską –Gardzińską z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zasygnalizowany w nim aspekt postrzegania nauczyciela, jako lidera i przywódcy, który w swej autentyczności stanowi wzór do godnego naśladowania, został wyeksponowany w wystąpieniu Sebastiana Szymańskiego – doktoranta Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Można by tu podkreślić wymiar teoretyczno-praktyczny relacji mistrz –uczeń, która to pozostawia twórczy, konstruktywny ślad w życiu podmiotu edukacyjnego. Egzemplifikacja tej relacji samego kompozytora z nauczycielem kompozycji, prof. dr hab. Pawłem Łukaszewskim ma miejsce
w kompozycjach takich jak Pie Jezu, czy Missa Spei  Pana Sebastaina Szymańskiego.

Wymiar konstruktywnej relacji twórców został także podjęty przez Pana Leszka Mordarskiego z Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej w perspektywie autobiograficznej oraz przez dr Ewę Tomaszewską z Uniwersytetu Śląskiego analizującej materiał zebrany podczas badań nad wdrażaniem idei edukacyjnych Dormana w teatrze. Natomiast badawczy charakter wystąpienia pojawił się również w referacie dr Magdaleny Ciechowskiej z Akademii Ignatianum w Krakowie, poświeconym badaniom jakościowym, których efektem jest między innymi jakościowa współ-kreacja i współbycie nauczyciela i ucznia.

Z podejmowanej problematyki wyłoniła się kategoria dojrzałości relacji zachodzącej pomiędzy wspomnianymi podmiotami edukacyjnymi, nakreślona przez dr Marię Szymańską, oraz Panią Iwonę Pasławską – Smęder, doktorantkę Akademii Ignatianum w Krakowie w kontekście tożsamości nauczyciela i ucznia.  Tożsamość obu podmiotów edukacyjnych domaga się rozumienia wzajemnego ich odrębności budowanej na godności, prawdzie, wolności, odpowiedzialności, jak i twórczości pojmowanej w kategoriach personalistycznych.  Aspekt ten wypłynął również w naszkicowanej pokrótce historii Chóru Chłopięcego Bazyliki  Matki Bolesnej w Limanowej  przez Pania Halinę Dyczek, jego dyrygenta i zarazem nauczyciela wspomnianej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej. Chór ten uświetnił konferencje swoim wystąpieniem artystycznym obejmującym wykonanie utworów: Stabat Mater, Moja PiosenkaMatko Pana Naszego.

Zamknięcia konferencji dokonał Starosta Powiatu Limanowskiego – Pan Mieczysław Uryga, oraz dr Maria Szymańska. Temu zamknięciu towarzyszyło mu kilka słów refleksji spontanicznie wypowiedzianych przez Pana Wojciecha Młynarczyka, który dostrzegł znaczenie wiary i miłości w misyjnym przesłaniu do nauczyciela, ucznia, oraz wszystkich zebranych.

 

Opracowała: dr Maria Szymańska

GALERIA

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content