Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

ikonka z białą małą literą i na niebieskim okrągłym tle

12 lutego 2024 r.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
Działka ewidencyjna nr 4/2, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00028484/5 położona przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej.

2) Powierzchnia nieruchomości.
Grunt o pow. 1 m2.

3) Opis nieruchomości.
Nieruchomość o powierzchni 0,9626 ha, położona w Limanowej, obręb 7, zabudowana między innymi budynkiem Starostwa Powiatowego w Limanowej. Przedmiot najmu stanowi utwardzony grunt
w kształcie kwadratu o powierzchni 1 m2.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa, działka ewidencyjna nr 4/2 znajduje w terenie usług użyteczności publicznej i usług komercyjnych
o symbolu planu U/kz.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości.
Nie dotyczy.

6) Cena nieruchomości.
Nie dotyczy.

7) Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Nie dotyczy.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Minimalna miesięczna stawka opłaty za czynsz najmu: 100,00 zł netto za 1m2 plus należny podatek VAT.

9) Terminy wnoszenia opłat.
Czynsz płatny do 20 dnia każdego miesiąca.

10) Zasady aktualizacji opłat.
Czynsz będzie waloryzowany raz w roku o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, po ogłoszeniu w Monitorze Polskim Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku.

11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.
Oddanie w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 5 lat.

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.
Nie dotyczy.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content