Zawiadomienie

IKONKA INFORMACJI

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Starosta Limanowski Wykonujący Zadania z Zakresu Administracji Rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Kita, w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Łososina Górna, gm. Limanowa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 87, o powierzchni 0,02 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn. 63 PN 0,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz strefą kontrolowaną, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została zamieszczona w dniu 11 października 2022 r. na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem niniejszego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, uprzejmie zawiadamia się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, budynek C, II piętro, pokój nr 224, w godzinach od 730 do 1530.

Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na  stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa.

 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania (PDF)

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content