Dotacja dla spółek wodnych z budżetu Województwa Małopolskiego

Dotacja dla spólek wodnych - informacja

Sejmik Województwa Małopolskiego podczas sesji w dniu 27 stycznia 2020 r. podjął  uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w  sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

O dotację mogą ubiegać się spółki wodne działające na terenie Województwa Małopolskiego  lub związki spółek wodnych, których  spółki wodne działają na terenie Województwa Małopolskiego. Maksymalna kwota udzielonej w danym roku dotacji, nie może przekroczyć 100% średniej wysokości środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek.
Przedmiotowe środki to: zebrane składki członkowskie oraz środki finansowe pochodzące z innych źródeł, tj. budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat) oraz środki uzyskane w trybie art. 454 ustawy Prawo wodne (świadczenia ponoszone na rzecz spółki przez osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszące korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniające się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona). Udział dofinansowania z budżetu Województwa wynosi nie więcej niż 50 % wartości wnioskowanego zadania.
Wysokość dotacji dla spółek, których średnia wysokość środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok w którym składany jest wniosek nie przekracza 5 000 zł wynosi 5 000 zł. W tym przypadku, udział dofinansowania z budżetu Województwa wynosi nie więcej niż 90%.

 Wymagane dokumenty:

– Wniosek (formularz 1)  który  znajduje się na stronie : https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1550679,dotacja-dla-spolek-wodnych.html

Do wniosku należy dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

  1. map ewidencyjnych z zaznaczoną lokalizacją planowanych prac i robót na obiektach;
  2. uchwał walnego zgromadzenia spółki o zatwierdzeniu stawki  robót (r-g, m-g);
  3. uchwał walnego zgromadzenia spółki w sprawie budżetu na dany rok;
  4. uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej na dany rok;
  5. uchwał w sprawie powołania osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu spółki;
  6. aktualnego zaświadczenia z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami;
  7. statutu aktualnego na dzień składania wniosku;
  8. protokołów inwentaryzacji i szacowania powstałych szkód (dotyczy wniosków na usuwanie szkód powodziowych).
Wnioski należy składać do 31 marca 2020 r., na adres :  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56 , Dziennik Podawczy, budynek B, parter. Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00.
Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółek, w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej, podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego. Ze spółkami, które przejdą pozytywną weryfikację wniosków, zostanie zawarta umowa. Termin złożenia rozliczenia nie może przekroczyć roku budżetowego i zostanie określony w umowie.
Dotacja zostanie wypłacona Spółce w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku o uruchomienie środków wraz z uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru częściowego, pierwszej faktury lub innego dokumentu księgowego związanego z realizacją przedmiotowego zadania.

Wszelkich informacji udziela:
Zespół Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, tel.: 12/63-03-580, fax: 12/63-03-579
Główny specjalista : Małgorzata Wywiał, tel. 12/29 90 679, e-mail: Malgorzata.Wywial@umwm.malopolska.pl

 

źródło: UG Limanowa/ www.maloposka.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij