Kolejne inwestycje na terenie powiatu limanowskiego!

Starosta wraz z Wicestarostą podpisują umowy z przedstawicielami firm

Dzisiaj, 01 czerwca w Starostwie Powiatowym w obecności Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Agaty Zięba – Wicestarosty, Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD oraz Bogumiła Król -Głównego Księgowego PZD zostały podpisane dwie umowy na realizację zadań drogowych.

Zadanie drogowego pod nazwą : „Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w km 10+525 – 10+565 w miejscowości Jurków” wykona firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy.
Przedmiotem realizacji zadania jest zabezpieczenie zagrożonego 40 mb odcinka drogi powiatowej konstrukcją oporową w postaci palisady żelbetowej z pali żelbetowych połączonych w poziomie terenu żelbetowym oczepem z pionową ścianą żelbetową zapobiegającą przesuwaniu się gruntu między palami. Ponadto zastosowane będą kotwy gruntowe utrzymujące konstrukcję oporową. Zakres robót drogowych będzie obejmował odbudowę zniszczonego odcinka drogi na długości 40 mb , wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej, wykonaniem odwodnienia liniowego i montażem urządzeń zabezpieczających- bariery energochłonne.

Koszt zadania to 1.558.894,02 zł brutto, a termin realizacji do dnia 30 listopada 2022 r.

Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach pozyskanych przez Zarząd Powiatu 50% dotacji celowej ze środków budżetu państwa – rezerwy celowej na zadanie związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Drugie zadanie pod nazwą: „Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000259 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Zbludza wraz z dojazdami” wykona firma BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej .
Zakres zadania będzie obejmował przebudowę mostu z dostosowaniem do nośności min. 40 ton poprzez: rozbiórkę wyposażenia obiektu mostowego i płyty mostu, wykonanie wzmocnienia ustroju nośnego polegającą na wykonaniu zespolonej płyty, przebudowę skrzydeł, wykonanie płyt przejściowych, przebudowę ścianek zaplecznych oraz poprzecznic nad skrajnymi podporami, roboty izolacyjne i zabezpieczające, montaż wyposażenia mostu (krawężniki, bariero-poręcze stalowe, nawierzchnia asfaltowa), umocnienie stożków nasypowych, przebudowę dojazdów do mostu w zakresie dopasowania do nowej niwelety mostu, przebudowę chodników w zakresie dopasowania niwelety nowego mostu do istniejącej drogi, wykonanie nawierzchni na obiekcie, montaż barier ochronnych
Zakres robót drogowych na dojazdach do mostu – odcinek ok. 707 mb będzie obejmował : roboty rozbiórkowe nawierzchni, położenie nowej nawierzchni z dostosowaniem do niwelety mostu, przebudowę zjazdów, regulację odwodnienia liniowego, umocnienie rowu otwartego płytami ażurowymi , wykonanie zatoki autobusowej , przejścia dla pieszych , montaż barier ochronnych , wykonanie utwardzenia pobocza drogi , remont przepustów drogowych

Koszt realizacja zadania to 3.076.092,82 zł brutto, Termin realizacji zadania do 30 listopada 2022 r.

Inwestycja dofinansowana jest w ramach pozyskanych przez Zarząd Powiatu dofinansowaniu w wysokości 1.500.000,00zł. ze środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej, pozostały udział finansowy stanowią środki własne Powiatu .

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content