Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Logo Powiatowy Urząd Pracy

W lutym 2018 r. w stosunku do stycznia liczba osób bezrobotnych pozostała na niezmienionym poziomie.
W porównaniu do lutego ubiegłego roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych jest mniejsza o 803 osoby. Wg stanu na koniec lutego 2018 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4946 osób bezrobotnych. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (7,2%) odsetek zarejestrowanych, 189 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 791 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,5%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.inn.:

 • do 30 r. życia – 1816 osób,
 • powyżej 50 r. życia – 949 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia – 1108 osób,
 • niepełnosprawne – 189 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia – 7 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 2412 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 49% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,3% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia 2018 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 6,9% (wzrost o 0,3%  w stosunku do grudnia 2017 r.)

– w województwie małopolskim  5,6%  (wzrost o 0,2% w stosunku do grudnia 2017 r. )

– w powiecie limanowskim  9,0 % (również wzrost o 0,6% w stosunku miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W lutym b.r. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  599 osób tj. o 270 więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 87,3% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 599 osób. Podobnie jak
w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (305 osób). Warto wrócić uwagę, że 85,6% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lutym b.r. podjęły 44 osoby, w tym:

 • prace interwencyjne – 10 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 7 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 12 osób,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 4 osoby,
 • w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia –10 osób,
 • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 1 osoba

Ponadto na szkolenie skierowano 31 osób/ w tym 1 w ramach bonu szkoleniowego/, na staż  60 osób . Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 62 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 95 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 7 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 8 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 7 osób osiągnęło wiek emerytalny ,24  osoby  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

 

Oferty pracy

W lutym b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  342 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko  10  dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

Od początku 2018 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie  64 osoby bezrobotne,  w tym skierowano do pracy:

 • 18 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 10 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 1 osobę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 4 osoby w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 15 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 16 osób w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku,

Ponadto skierowano:

 • 62 osoby na staż,
 • 34 osoby na szkolenia zawodowe/w tym 1 w ramach bonu szkoleniowego/

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content