Informacja dotycząca aktualnej sytuacji na rynku pracy

PUP logo

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowały 4182 osoby.
W stosunku do marca 2021 r. liczba ta spadła o 256 osób, natomiast w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku była niższa o 42 osoby. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 7,8% zarejestrowanych, 159 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 749 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

 

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,2%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
• do 30 r.ż. – 1509 osób,
• powyżej 50 r.ż. – 848 osób,
• posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1143 osoby,
• niepełnosprawne – 159 osób,
• posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 4 osoby,
• długotrwale bezrobotne – 2054 osoby.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 49,1% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 13,7% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 marca 2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
• w kraju 6,4% (spadek o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
• w województwie małopolskim 5,5% (również spadek o 0,1%)
• w powiecie limanowskim 7,8% (spadek o 0,4% w stosunku do lutego 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W kwietniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 387 osób tj. o 213 mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 86,6% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 643 osoby (o 209 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (383 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 61% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w marcu b.r. podjęło 149 osób, w tym:
• prace interwencyjne – 50 osób,
• roboty publiczne -16 osób,
• podjęcie działalności gospodarczej – 34 osoby,
• refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 31 osób,
• w ramach bonu na zasiedlenie – 3 osoby,
• w ramach bonu zatrudnieniowego – 11 osób,
• dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 4 osoby.

Ponadto na szkolenia skierowano 43 osoby, a na staż 49 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 18 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 48 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 53 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 5 osób osiągnęło wiek emerytalny,
4 osoby nabyły uprawnienia emerytalne lub rentowe, 6 osób nabyło prawa do świadczenia przedemerytalnego,1 podjęła naukę, 33 osoby zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W kwietniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 217 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
19 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie 404 osoby bezrobotne, w tym skierowano do pracy:

• 158 osób w ramach prac interwencyjnych,
• 111 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
• 67 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
• 15 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
• 21 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
• 17 osób w ramach robót publicznych,
• 15 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
• Ponadto skierowano:
• 165 osób na staż,
• 170 osób na szkolenia zawodowe.

Wsparcie Udzielone Przedsiębiorcom W Ramach Tzw. Tarczy Antykryzysowej Covid-19 – Stan Na 30.04.2021 R.

1. Liczba Podpisanych Umów O Pożyczkę: 6 388 Na Łączna Kwotę : 31 825 996,26 Zł

2. Liczba Podpisanych Umów O Dofinansowanie Do Wynagrodzeń: 724 Na Łączną Kwotę: 16 203 452,58 Zł

3. Liczba Podpisanych Umów O Dofinansowanie Dla Przedsiębiorcy Niezatrudniającego Pracowników: 1461 Na Łączną Kwotę: 8 281 380,00 Zł

4. Liczba Podpisanych Umów O Dofinansowanie Dla Organizacji Pozarządowych: 12 Na Łączną Kwotę: 161 016,91 Zł

5. Liczba Podpisanych Umów O Udzielenie Jednorazowo Dotacji Na Pokrycie Bieżących Kosztów Prowadzenia Działalności Dla Mikro I Małych Przedsiębiorstw: 243 Na Łączną Kwotę: 1 215 000,00 Zł
Łączna Kwota Udzielonego Wsparcia W Ramach Tarczy : 57 686 845,75 Zł.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content