Dodatek Solidarnościowy dla osób bezrobotnych

Dodatek solidarnościowy dla osób bezrobotnych- bezrobotnych

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy wprowadzające nowe świadczenie – dodatek  solidarnościowy. Został on wprowadzony ustawą  z dnia 19 czerwca 2020r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. 2020r. poz. 1068)

Świadczenie przysługuje osobom, która spełniają poniższe warunki:

 

 

  • podlegają w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni
  • po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
  • umowa o pracę po 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta

Wniosek o przyznanie dodatku solidarnościowego należy składać do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pomocą profilu informacyjnego (PUE), utworzonego przez ZUS. Kwota dodatku solidarnościowego wynosi 1400 zł i zwolniona jest od podatku dochodowego. Świadczenie przysługuje od 1 czerwca 2020r. maksymalnie przez 3 miesiące, ale najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, zachowują status osoby bezrobotnej przez okres pobierania dodatku solidarnościowego. W przypadku bezrobotnych pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia, urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W okresie pobierania dodatku solidarnościowego osobie pobierającej  dodatek oraz członkom jej rodziny przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Ważne!
Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mają obowiązek niezwłocznego poinformowania (w terminie do 7 dni) właściwego powiatowego urzędu pracy o przyznaniu im dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy 2

źr.: PUP Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content