Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Dyżury Aptek w Powiecie Limanowskim w 2018 r.

zdjęcie szyldu reklamowego apteki

UCHWAŁA NR XXIV/245/17

RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2018. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:

1.Po uzyskaniu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie oraz opinii Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Limanowskiego, ustala:

1)Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2018, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Harmonogram pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2018, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.

3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Krupiński

  1. HARMONOGRAM PRACY w PORZE NOCNEJ
    i w DNI ŚWIĄTECZNE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH

    2. ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content