„E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego”

Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie: 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.4 E- usługi w informacji przestrzennej. Całkowita wartość projektu wynosi 9 172 402,34 PLN.

9 lutego 2017 Powiat  Limanowski zawarł umowę z Urzędem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” w wysokości 8 255 161,94 PLNco stanowi 90% jego wartości. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2021.

W ramach projektu wykonana zostanie m.in. cyfryzacja wszystkich operatów pomiarowych znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, co ułatwi pracę geodetom oraz usprawni udostępnianie operatów klientom Urzędu. W dalszej kolejności Powiat przystąpi do utworzenia cyfrowych i zasadniczych map ewidencyjnych dla terenu gmin Mszana Dolna, Laskowa oraz Dobra.

– Wysokość dofinansowania pozwoli na ułatwienie dostępu do danych geodezyjnych na terenie naszego powiatu, co podniesie poziom usług i zapewni dobrą jakość cyfrowej administracji
– mówi Jan Puchała Starosta Limanowski. – Realizacja powyższego zadania pozwoli na uruchomienie e-usług, z których korzystać będą mogli zarówno geodeci jak i wszyscy klienci Urzędu. Przyczyni się to do szybszej realizacji niektórych wniosków oraz na załatwianie spraw bez konieczności wychodzenia z domu. W ten sposób Powiat Limanowski w tej trudnej technicznej dziedzinie – jaką jest geodezja i kartografia, wychodzi naprzeciw wymaganiom i potrzebom, jakie stawia przed sobą XXI wiek.

Baza zasobów geodezyjnych, którą w najbliższych latach będzie tworzyć Powiat Limanowski to jeden z dwudziestu dwóch bliźniaczych projektów realizowanych przez samorządy na terenie całej Małopolski. Cyfrowe dane geodezyjne ułatwią dostęp wszystkim zainteresowanym i usprawnią proces przygotowania na pprzykład dokumentacji projektowych. Łączne dofinansowanie na realizację wszystkich 22 projektów wynosi 175,7 mln złotych.

mapa powiatu limanowskiego


Szczegółowy zakres Projektu

W zakresie prac zasadniczych:
• Digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
• Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB.
• Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT.
• Nadzór oraz monitoring nad prawidłowym wykonaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB, a także dostawy baz.

W zakresie oprogramowania:

• „Sklep geodezyjny on-line” (poziom dojrz. 4) właściciele nieruchomości oraz potencjalni nabywcy nieruchomości.
• „Zdalna aktualizacja bazy danych EGiB” (poziom dojrz. 4) jednostki wykonawstwa geodezyjnego – aktualizacje EGiB.
• „Obsługa komorników sądowych” (poziom dojrz. 4) komornicy sądowi w celu zapytań do EGiB.

W zakresie towarzyszącym e-usługom mechanizmów informatycznych:

• Przebudowa strony internetowej Wnioskodawcy.
• Integracja e-usług z platformą ePUAP i systemem płatności elektronicznych.

W zakresie sprzętu informatycznego, wspomagającego oraz oprogramowania pomocniczego:
• Modernizacja serwerowni.
• Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do cyfryzacji PZGiK.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content