INFORMACJA

Biały wykrzynik w niebieskim okręgu

I N F O R M A C J A

 

 

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 09.10.2020r. do dnia 30.10.2020r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

 

Przedmiot najmu stanowi 1m2 powierzchni znajdującej się na parterze budynku krytej pływalni w Limanowej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R .O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

123456
Nieruchomość zabudowana położona w Limanowej, obręb 7 przy ul. Z. Augusta stanowiąca działkę nr 51/11 o powierzchni 1,2366 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 54458 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie
z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka nr 51/11 położona w obr. 7 leży w terenach działalności produkcyjno- usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej na których nie dopuszcza się usług handlu za wyjątkiem możliwości wybudowania lub wydzielenia w budynku produkcyjnym pomieszczenia sklepowego związanego wyłącznie z wyrobami danego zakładu produkcyjnego w tym także częściowo położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, częściowo w terenach zadrzewionych oraz w niewielkiej części w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwerów.Nieruchomość zabudowana budynkiem krytej pływalni. w której na parterze wyodrębniono 1m2 powierzchni z przeznaczeniem na posadowienie automatu vendingowego.

 

Minimalna cena za 1 m2 powierzchni użytkowej ustalona została na kwotę 46 zł netto plus należny podatek VAT, który obecnie wynosi 23% .

 

Płatnikiem podatku od nieruchomości jest najemca

Uwaga!

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej, a informacja o wywieszeniu tego wykazu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej obejmującej co najmniej Powiat, w Monitorze Urzędowym oraz na stronie internetowej Powiatu i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content