Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

PUP logo

W dniu 31 grudnia 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 3546 osób.
W stosunku do listopada 2022r. liczba ta wzrosła o 47 osób, natomiast w porównaniu do grudnia ubiegłego roku była wyższa o 84 osoby. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 7% zarejestrowanych, 157 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 797 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,5%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
– do 30 r.ż. – 1340 osób,
– powyżej 50 r.ż. – 689 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 923 osoby,
– niepełnosprawne – 157 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 7 osób,
– długotrwale bezrobotne – 1518 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 42,8% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16,2% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada 2022 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,1% (bez zmian w stosunku do października 2022 r) .
– w województwie małopolskim 4,5% (również bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 8,1% ( wzrost o 0,2% w stosunku do października 2022 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W grudniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 451 osób tj. o 169 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 84% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 404 osoby. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (291 osób). Warto zwrócić uwagę, że 70% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w grudniu b.r. podjęło 86 osób, w tym:
– prace interwencyjne – 2 osoby,
– refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 35 osoby,
– podjęcie działalności gospodarczej – 45 osób,
– bon na zasiedlenie – 4 osoby,

Ponadto na staż skierowano 1 osobę, a na szkolenie 4 osoby.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 3 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,37 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 42 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 5 osób osiągnęło wiek emerytalny,
3 osoby nabyły prawo do renty i emerytury,7 osób nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych, 11 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy
W grudniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 66 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 3 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 1170 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

– 331 osób w ramach prac interwencyjnych,
– 26 osób w ramach robót publicznych,
– 334 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
– 262 osoby w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
– 34 osoby w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
– 123 osoby w ramach bonu zatrudnieniowego,
– 60 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
Ponadto skierowano:
– 566 osób na staż,
– 450 osób na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego br. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 343 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 68 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.
PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content