Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Powiatowy Urząd pracy w Limanowej - logo

W dniu 31 stycznia 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane było 3896 osób.

W stosunku do grudnia 2022r. liczba ta wzrosła o 350 osób, natomiast w porównaniu do stycznia ubiegłego roku była wyższa o 133 osoby. Większość osób bezrobotnych (90,3%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 7,7% zarejestrowanych, 170 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 862 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,9%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
– do 30 r.ż. – 1464 osoby,
– powyżej 50 r.ż. – 782 osoby,
– posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 981 osób,
– niepełnosprawne – 170 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 8 osób,
– długotrwale bezrobotne – 1550 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 39,8% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 17,1% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2022 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,2% (wzrost o 0,1% do listopada 2022 r) .
– w województwie małopolskim 4,5% ( bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 8,2% ( wzrost o 0,1% w stosunku do listopada 2022 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W styczniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 674 osób tj. o 223 więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 78% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 324 osoby. Podobnie jak
w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (172 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 95% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w styczniu b.r. podjęło 9 osób :
refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 8 osób,
bon na zasiedlenie – 1 osoba

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 2 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,48 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 59 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 7 osób osiągnęło wiek emerytalny,
3 osoby nabyła prawo do renty i emerytury,4 osoby nabyły prawo do świadczeń przedemerytalnych, 28 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.
Oferty pracy
W styczniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 240 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
8 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

W okresie od 24 lutego br. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 356 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 67 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl
w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.
PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content