Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Logo Powiatowy Urząd Pracy

W dniu 31 marca 2023 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane było 3696 osób. W stosunku do lutego 2023 r. liczba ta spadła o 247 osób, natomiast w porównaniu do marca ubiegłego roku była wyższa o 165 osób. Większość osób bezrobotnych (90%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 8% zarejestrowanych, 174 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 799 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (84,9%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
– do 30 r.ż. – 1305 osób,
– powyżej 50 r.ż. – 735 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 964 osoby,
– niepełnosprawne – 174 osoby,
– posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 9 osób,
– długotrwale bezrobotne – 1518 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 41% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16,2% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 28 lutego 2023 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,5% (analogicznie jak przed miesiącem) .
– w województwie małopolskim 4,9% (wzrost o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego)
– w powiecie limanowskim 9,0% ( wzrost o 0,1% w stosunku do stycznia 2023 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W marcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 510 osób tj. o 112 mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 77% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 757 osób. Podobnie jak
w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (505 osób). Warto zwrócić uwagę, że 65% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w marcu b.r. podjęło 175 osoby :
• prace interwencyjne -39 osób,
• roboty publiczne – 4 osoby,
• działalność gospodarcza -61 osób,
• refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 35 osób,
• bon na zasiedlenie – 6 osób,
• bon zatrudnieniowy – 23 osoby,
• dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 4 osoby,
• dofinansowanie zatrudnienia skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej – 3 osoby,

Ponadto na staż skierowano 72 osoby, a na szkolenie 18 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 8 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,79 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 53 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 5 osób osiągnęło wiek emerytalny, 4 osoby nabyła prawo do świadczenia przedemerytalnych, 2 osoby nabyły prawo emerytalne lub rentowe,11 osób zostało pozbawionych statusu osoby bezrobotnej z innych powodów.

Oferty pracy
W marcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 235 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 6 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2023 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 258 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

– 70 osób w ramach prac interwencyjnych,
– 5 osób w ramach robót publicznych,
– 69 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
– 50 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
– 9 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
– 29 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
– 14 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
– 12 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych w domach opieki społecznej.
Ponadto skierowano:
– 117 osób na staż,
-33 osoby na szkolenia zawodowe.

W okresie od 24 lutego 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zarejestrowanych zostało 447 obywateli Ukrainy, którzy deklarowali gotowość podjęcia pracy nawet poniżej swoich kwalifikacji, z uwagi na nieznajomość języka polskiego. Obecnie 146 spośród nich nadal znajduje się w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.
Pracodawcy mogą zgłaszać w PUP w Limanowej (pok. 132, tel. 018/ 33 37 829) oferty pracy kierowane do obywateli Ukrainy, które zostaną przetłumaczone na język ukraiński i umieszczone w Centralnej Bazie Ofert.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce może podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Jako osoby bezrobotne mogą rejestrować się również kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy osobiście w siedzibie PUP w Limanowej lub LPIK w Mszanie Dolnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, zalecamy aby obywatele Ukrainy, zainteresowani pośrednictwem pracy, zgłaszali się do PUP dopiero po uzyskaniu numeru PESEL oraz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: PUP Limanowa – 018/33 37 849, LPiK w Mszanie Dolnej – 018/33 11 710 wew. 12.
PUP w Limanowej zapewnia obsługę obywatelom Ukrainy również w języku ukraińskim w pok. 129, a na stronie internetowej Urzędu została utworzona widoczna zakładka z flagą Ukrainy, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacji i ulotki dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content