Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Logo Urzędu Pracy w Limanowej

 W dniu 30 listopada 2018 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4166 osób.
W stosunku do października b.r. liczba ta spadła o 87 osób, natomiast w porównaniu do listopada ubiegłego roku była mniejsza o 336 osób. Większość osób bezrobotnych (86,9%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni  z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (6,4%) odsetek zarejestrowanych, 134 osoby bezrobotnych posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 816 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (87,2%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1584 osoby,
 • powyżej 50 r.ż. – 822 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1029 osób,
 • niepełnosprawne – 134 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. –6 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 2032 osoby

 

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 48,8% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

 

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,7% osób.

 

Stopa bezrobocia na dzień 31 października 2018 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 5,7% (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego)

– w województwie małopolskim  4,4%  (spadek o 0,3% w stosunku do września 2018 r.)

– w powiecie limanowskim 7,7% (spadek również o 0,3% w stosunku do miesiąca poprzedniego).

 

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W listopadzie br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  579 osób tj. o 84 mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 82,4% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 492 osoby. Podobnie jak
w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (299 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 78% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w listopadzie b.r. podjęło 66 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 12 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 26 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 6 osób,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 4 osoby,
 • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 8 osób
 • podjęcie działalności gospodarczej – 4 osoby,
 • w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia – 6 osób,

Ponadto na szkolenie skierowano 2 osoby, na staż 21 osób. Spośród osób bezrobotnych wyłączonych
z ewidencji: 65 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 58 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 13 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 1 osoba nabyła prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 2 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 31 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W listopadzie b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  212 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

Od początku 2018 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  2230 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 384 osoby w ramach prac interwencyjnych,
 • 49 osób w ramach robót publicznych,
 • 277 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 • 211 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 38 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 34 osoby w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 94 osoby poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 103 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku,

Ponadto skierowano:

 • 584 osób na staż / w tym 2 w ramach bonu stażowego/,
 • 438 osób na szkolenia zawodowe/w tym 3 w ramach bonu szkoleniowego/,
 • 18 osób na prace społecznie-użyteczne.

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij