KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU MIEJSKIEGO MSZANA DOLNA „SZKLANÓWKA” Z DNIA 04.10.2019r.

informacja

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 02.10.2019r. z wodociągu miejskiego Mszana Dolna „Szklanówka” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że : jakość wody w przedmiotowym wodociągu nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie  w wodzie dopuszczalnych wartości: bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami).

W dniu 04.10.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 29/NHK/19 o zakazie użytkowania wody z wodociągu miejskiego Mszana Dolna „Szklanówka” do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Po zapoznaniu się z informacją badań próbki wody pobranej w dniu 02.10.2019r. z wodociągu miejskiego – Mszana Dolna „Szklanówka”
– punkt poboru sieć
– badanie wody wykonane przez WSSE Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie – kod próbki 3709/N nr cząstkowego sprawozdania LZT /W/3709-2/N/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.
1. Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 02.10.2019r.
2. Dobowa produkcja wody : ok. 450 m3dobę
3. Liczba zaopatrywanej ludności : ok. 2500 osób
4. Stosowane uzdatnianie wody: filtr węglowy, filtr piaskowy, lampa UV,
5. Liczba pobranych próbek wody – 3
– ujęcie wody – potok „Szklanówka”
– zbiornik wyrównawczy
– sieć
6. Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
7. Podjęte działania: – PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 29/NHK/19 z dnia 04.10.2019r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu.
8. Wynik badania:
a) sieć:
– liczba bakterii grupy coli wyniosła 45j.t.k.
– liczba Eserichia coli wyniosła 3 j.t.k.
– liczba enterokoków kałowych 7 j.t.k.
– liczba bakterii Clostridium perfringens 2 j.t.k.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content