Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

logo PCPR Limanowa
7 luty 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej przystąpiło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Środki pozyskane na realizację zadania: 1 153 620,00 zł.

 

logo ministerswo, flaga, godło

 

 

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta (jako formy ogólnodostępnego wsparcia) dla:

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta we:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Więcej informacji o Programie „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 można znaleźć  >>TUTAJ<<

Nabór uczestników do programu prowadzony będzie w okresie: 08.02.2024 r. – 15.02.2024 r.

Powiat Limanowski zamierza realizować Program zgodnie z rozdz. IV ust. 27 pkt 3, tj. zatrudnić asystenta wskazanego przez uczestnika programu.

W celu ubiegania się o przyznanie usług w ramach Programu należy złożyć do tut. Centrum następujące dokumenty:

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

KLAUZULA RODO

KLAUZULA MINISTERSTWO

AUTODIAGNOZA POTRZEB OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Do Zgłoszenia należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – kserokopię zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA! Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyznaniem usług Asystenta !

Kto może być Asystentem?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Asystentem nie może być opiekun prawny oraz osoba faktycznie zamieszkująca razem z uczestnikiem programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

info: PCPR Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content