Odbiór drogi w Stroniu

Przedstawiciele Zarzadu powiatu Limanowskiego Starosta Limanowski, Przewodniczacy rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak oraz radny powiatu Kazimierz Jasiński wraz z pzedstawicielami Gminy Łukowica przy podczas odbioru drogi w Stroniu

31 sierpnia 2022 r. odbył się oficjalny odbiór zrealizowanego w systemie dwuletnim 2021/2022 zadania obejmującego wykonanie chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w miejscowości Stronie w km 6+994,57 – 7+817,32” (odcinek 833 mb od skrzyżowania z drogą gminną Stronie – Świerkla do Szkoły Podstawowej – skrzyżowanie z drogą Stronie „Dąbrowa” – „ Dobra Woda”).

W odbiorze zadania uczestniczyli Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Józef Pietrzak Przewodniczący Rady Powiatu, Radny Powiatu Limanowskiego Kazimierz Jasiński, Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski, Sekretarz Gminy Łukowica Janusz Bieniek, Sołtys wsi Stronie Stanisław Jedlecki, Radni Gminy Łukowica Stanisław Bulanda i Krzysztof Oleksy, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stroniu Łucja Sułkowska, przedstawiciel wykonawcy – firmy „ZIBUD” Sp. z o.o, Sp.k z Kamienicy Grzegorz Zając oraz inspektor nadzoru Grzegorz Gurgul.

Zakres zadania obejmował: wykonanie chodnika, regulację odwodnienia, przebudowę przepustów, wykonanie zabezpieczeń brzegowych, odcinkowe wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, oświetlenie uliczne, wykonanie zjazdów, zatoki autobusowej, placu manewrowego, przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej, wykonanie kanału technologicznego, oznakowanie drogowe pionowe i poziome. Wartości wykonawcza zadania: 2.296.867,55 zł. Zadanie wykonano w ramach wzajemnej inicjatywy samorządowej pomiędzy Powiatem Limanowskim a Gminą Łukowica w relacji 50/50 . Inwestorem zadania była Gmina Łukowica. Wykonanie oczekiwanego przez mieszkańców przedmiotowego zadania chodnikowego w centrum miejscowości Stronie znacznie przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa i komunikacyjnych przy tak wzmożonym ruchu kołowym na drodze powiatowej, szczególnie najmłodszym mieszkańcom uczęszczającym do pobliskiej szkoły podstawowej i kościoła.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content