Odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

Radni obradujacy podczas XVI Sesji Rady Powiatu Limnaowskiego

W piątek 12 marca 2021 r. odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Podczas sesji zostały podjęte uchwały dotyczące bieżących spraw. Na posiedzeniu obecny był I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, który podziękował za dobrą współpracę z Zarządem Powiatu oraz z Dyrekcją Szpitala Powiatowego w Limanowej. Wicewojewoda poinformował o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych dla Powiatu.

Następnie Starosta Limanowski Mieczysław Uryga przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

W dalszej części obrad, Radni podjęli m.in. uchwały w sprawie:

– Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 tys. zł dla Miasta Mszana Dolna z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej.

– Udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rada Powiatu Limanowskiego na podstawie uchwały NR XXX/311/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. ustaliła zasady i stworzyła możliwości uzyskania przez podmioty mające tytuł prawny do zabytków, wsparcia finansowego na realizację niniejszych prac. Dotacją objętych zostanie 7 parafii z terenu Powiatu Limanowskiego na kwotę 150 tys. zł. Od 2014 r. łączna kwota udzielonych dotacji na ww. prace,  to ponad 1,1 mln zł.

– Określenia dodatkowych przystanków komunikacyjnych. W ramach realizowanych w ubiegłym roku inwestycji drogowych, a także inicjatyw samorządów lokalnych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności, wykonano przy drogach powiatowych łącznie 5 przystanków w Gminach: Słopnice, Łukowica, Kamienica (m. Zbludza). Całkowita liczba przystanków przy drogach powiatowych wynosi, to 482 sztuki.

– Określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Środki otrzymane z Funduszu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2021 wynoszą 2 974 076,00 zł, w tym 1 301 760,00 zł stanowi zobowiązanie dotyczące działalności WTZ. Kwota 989 816 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, kwota: 398 000 zł na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych, w komunikowaniu się i architektonicznych. Planuje się również dofinansować turnusy rehabilitacyjne (kwota 230 000 zł), sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych (kwota 4 500 zł), zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (kwota 31 000 zł. ) i organizację stażu (kwota 19 000 zł).

Jeden z końcowych punktów obrad poświęcony został tematyce działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. Radni zapoznali się ze szczegółowymi informacjami na temat przedsięwzięć realizowanych przez LOT w 2020 roku. Jednym z nich było opracowanie spotu promocyjnego prezentowanego poniżej.

Galeria zdjęć z obrad XVI Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content