Odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

W piątek 17 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego, podczas której radni uchwalili przyszłoroczny budżet.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrał Grzegorz Biedroń Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Następnie Starosta Limanowski Mieczysław Uryga przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie pomiędzy sesjami.

 

Podczas obrad radni podjęli uchwałę w sprawie nadania „Medalu Honorowego Powiatu Limanowskiego” oraz tytułu „Zasłużony dla Powiatu” dla Zespołu Regionalnego „Spod Kicek” z Mordarki. Przyznany medal jest wyrazem podziękowania i uznania dla zasług Zespołu, a podjęcie uchwały jest efektem złożonego przez Zarząd Powiatu Limanowskiego wniosku do Konwentu Medalu, który został przez Konwent jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. Zespół Spod Kicek jest prawdziwym ambasadorem kultury ludowej Ziemi limanowskiej. Potwierdzeniem tego są liczne sukcesy, nagrody i wyróżnienia dla zespołu na festiwalach i konkursach odbywających się w kraju, jak i poza jego granicami. Zespół wystąpił przeszło 300 razy na różnych występach od Zakopanego do Sopotu i Wejherowa. Występował również za granicą w Turcji, Francji, Włoszech, Dani, na Ukrainie, a także w Watykanie dla Papieża Jana Pawła II. W skład zespołu wchodzi obecnie 40 osób, uzdolnionych instrumentalistów, śpiewaków i tancerzy.

Kolejne punkty XXIII Sesji przestawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Natałek, która omówiła projekty uchwał:
– w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego,
– w sprawie zmian w budżecie na 2021 r,
– w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
oraz przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na rok 2022.

Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2022. Zgodnie z Uchwałą Budżetową Powiatu Limanowskiego na 2022 r. łączna kwota planowanych dochodów budżetu Powiatu wynosi 184,4 mln zł, z czego 160 mln pochodzić będzie z bieżących dochodów, a pozostała kwota to dochody majątkowe. Kwota wydatków budżetu Powiatu wyniesie 202,4 mln zł. Duża część planowanych wydatków przeznaczona będzie na realizację ważnych inwestycji infrastrukturalnych, w tym m.in.: na przebudowę drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne w miejscowościach Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała i Laskowa. Wartość zadania to 22,1 mln zł. 11,5 mln zł pochodzić będzie ze środków rządowego programu pomocowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wydatki w oświacie to kwota 71 mln zł, o 2,7 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Z kolei subwencja oświatowa na rok 2022 jest o 1,5 mln mniejsza. Środki z budżetu powiatu na pomoc społeczną to 21 mln zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu powiatu w 2022 r. wyniesie 18 mln zł. Źródłami pokrycia deficytu będą: zaciągnięty kredyt w wysokości 9,7 mln zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Za uchwaleniem budżetu zagłosowało 22 radnych, przy jednym głosie przeciw. Nie było głosów wstrzymujących. W kolejnym punkcie radni przyjęli nowy rozkład godzin pracy oraz harmonogram pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2022.

Rada podjęła również uchwały w sprawie:
– podniesienia wysokości wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
–  zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej czteroletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz włączenia tych szkół do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego za II półrocze 2021 r. Ostatnim punktem obrad były wnioski i zapytania radnych. Na zakończenie Przewodniczący Rady oraz Starosta Limanowski złożyli wszystkim radnym i mieszkańcom powiatu limanowskiego życzenia świąteczno-noworoczne.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content