Odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

widok sali obrad i radnych podczas sesji

18 maja 2023 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego, podczas której Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Limanowskiego wotum zaufania, a następnie absolutorium za 2022 rok.

Na początku sesji nastąpiło wręczenie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla Pana Stanisława Gągały Prezesa Firmy GOLD DROP Sp. z o.o. w Limanowej, którego praca przyczyniła się do budowania i wzmacniania kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenia odznaczenia dokonał II Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński, a list gratulacyjny wręczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak.

– To zaszczytne odznaczenie jest wyrazem docenienia Pana wieloletniej pracy zawodowej i społecznej, wspierania przedsiębiorczości, wkładu włożonego w rozwój lokalnej gospodarki oraz pozytywnego wpływu tych przedsięwzięć na społeczność  Ziemi Limanowskiej, regionu i całego kraju. – podkreślał w swojej wypowiedzi Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Następnie starosta przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Realizując kolejne punkty porządku obrad radni dokonali oceny stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego, weterynaryjnego oraz stanu zagrożeń katastrofami budowlanymi na terenie powiatu limanowskiego w 2022 r.  Zapoznali się też z informacją o realizacji zadań programu „Bezpieczny Powiat Limanowski”, którego celem jest zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie Limanowskim. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Młynarczyk przedstawił zebranym dane o stanie bezrobocia oraz realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. Kolejno Dyrektor Marcin Radzięta szczegółowo omówił sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala oraz  przedstawił roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok, zapewniając, że rok budżetowy szpital po raz kolejny zakończył wynikiem dodatnim.

Najważniejsze punkty absolutoryjnej Sesji Rady Powiatu Limanowskiego związane były z rozpatrzeniem Raportu o stanie Powiatu Limanowskiego za 2022 r. oraz podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Limanowskiego wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 r. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2022 rok kwota wykonanych dochodów budżetowych Powiatu Limanowskiego wyniosła 208 627 672,41 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 223 065 834,47 zł, gdzie pula 37 998 121,97 zł została przeznaczona na wydatki majątkowe. Co ważne, w 2022 roku Powiat Limanowski pozyskał 25,2 mln środków zewnętrznych z czego 15 mln zł wydano na pokrycie kosztów wykonania zadań drogowych. Wśród ważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2022 roku należy wymienić:
– zakończenie przebudowy i remontu drogi powiatowej w miejscowościach Łostówka-Wilczyce-Jurków-Dobra (odcinek 12 km), remont drogi Rupniów-Nowe Rybie-Szyk (odcinek 5,2 km), stabilizacja osuwiska w Jurkowie, odcinkowa przebudowa drogi Strzeszyce-Kamionka Mała (3,7 km).`
– przebudowa obiektu mostowego w Zbludzy wraz z dojazdami, budowa wspólnie z gminami nowych chodników w miejscowościach Stronie, Porąbka, Zamieście w kierunku Słopnic, Łostówka, Wilczyce, czy przebudowę drogi w m. Łukowica „Czartowska”.
– modernizacja przejść dla pieszych w miejscowościach: Niedźwiedź osiedle Papiernia, w centrum Łukowicy, w Siekierczynie koło Szkoły Podstawowej, w Pisarzowej i Męcinie w rejonie kościołów, w centrum Kamienicy i rejonie przedszkola w Tymbarku              – termomodernizacja budynku starostwa, która objęła montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia na energooszczedne, modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody, docieplenia ścian wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                            -modernizacja budynków szkół średnich prowadzonych przez starostwo, gdzie zakres prac dotyczył m. in.: remontu elewacji, pokrycia dachowego i ciągów komunikacyjnych. Inwestycje te przyczyniły się do znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych, a tym samym oszczędności środków finansowych w budżecie.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content