Ogłoszenie

Informacja - tekst

Starosta Limanowski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o  zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Małysza   w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Kasina Wielka gm. Mszana Dolna, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10925 o powierzchni 0,01 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na gazociągu średniego ciśnienia w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kasinie Wielkiej na działce nr 6978, 6979”.

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, dotyczy to również sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w w/w terminie zgłosiły się do siedziby Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 budynek C II piętro pokój nr 224 w godzinach 7.30 – 15.30, telefon (18) 3337-919 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.

Pismo – ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content