Ogłoszenie

informacja

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2020 r..

 1. Przedmiot konkursu i rodzaj zadania:
 • Zadanie polegać będzie na prowadzeniu trzech punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwane dalej „punktami” znajdują się w następujących miejscowościach:
 1. w budynku Urzędu Gminy Jodłownik, 34-620 Jodłownik- – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ,
 2. w budynku Urzędu Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420- punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 3. w budynku Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643- punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • Szczegółowy wykaz godzin i harmonogram dyżurów stanowi poniższa tabela:

 

Dni tygodniaKamienicaLaskowaJodłownik
Poniedziałek9.00-13.0011.00-15.008.00-12.00
Wtorek9.00-13.0015.00-19.0014.00-18.00
Środa9.00-13.0015.00-19.009.00-13.00
Czwartek9.00-13.0015.00-19.0014.00-18.00
Piątek9.00-13.0011.00-15.009.00-13.00

 

Zarząd Powiatu Limanowskiego zastrzega sobie prawo zmian w/w godzin.

 • Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294). W konkursie dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach :
 1. Wariant Nr 1 – Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 1 wskazanej lokalizacji;
 2. Wariant Nr 2 – Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  w 2 wskazanych lokalizacjach;
 3. Wariant Nr 3 – Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 1 wskazanej lokalizacji oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  w 2 wskazanych lokalizacjach.

W przypadku, w którym po ogłoszeniu konkursu nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 1. Podmioty uprawnione do składania ofert:
 • Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust.1 pkt 22a.
 • O powierzenie prowadzenia w punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa , o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) i która łącznie spełnia następujące warunki:
 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
  z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
 2. posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz umowę mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

– poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

–   profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

– przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 1. d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 • O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa , o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) i która łącznie spełnia następujące warunki:
 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
  ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
 2. posiada umowę zawartą z osobą, która:
  – posiada wykształcenie wyższe,

– ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
– korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– a także posiada umowę z mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 294),

 1. c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
  – poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  i jego dokumentowaniem,

– profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
– przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

 1. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 • Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.
 • W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w 11d ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 )  starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.
 • W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w 11d ust. 3 pkt 2 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 )  starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
 • Na dofinansowanie realizacji zadania planuje się przeznaczyć się w 2020 r. otrzymaną na ten cel dotację w wysokości 190 080,00 zł rocznie (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym 9 900 zł ( słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) na prowadzenie edukacji prawnej. Wysokość dotacji celowej przekazywanej za powierzenie prowadzenia jednego punktu wynosi 60 060 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).
 • Starosta Limanowski zastrzega możliwość zmiany kwoty, o której mowa w pkt 1,
  w zależności od decyzji organów administracji rządowej w przedmiocie przyznania środków na realizację zadania.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 • Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

– ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294),

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

– rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1930).

 • Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego, w terminach w niej określonych.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania:
 • Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2020 roku
  w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego
  co najmniej 4 godziny dziennie,
  z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294), zgodnie z harmonogramem zawartym w ustępie 1 pkt 2.
 • Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. b) nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje nieodpłatną mediację.

 • Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
 1. a) prawach i obowiązkach obywatelskich;
 2. b) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 3. c) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. d) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. e) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Przeprowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Limanowskiego realizowanych w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach wskazanych w art. 3b ustawy.

Oferent w ofercie zobowiązany jest do przedstawienia propozycji swoich działań z zakresu edukacji prawnej oraz do ujęcia tych kosztów w kosztorysie.

 • Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. d) przeprowadzenie mediacji;
 5. e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw w których:

 1. a) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. b) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 • W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na pisemne żądanie Starosty Limanowskiego . Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru może nastąpić w trakcie całego Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
  w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
  z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania
  w danym roku.
 • Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z powiatem limanowskim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3 – 6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294)
 • W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 • Powiat Limanowski lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do dokonywania w każdym czasie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego,
  a w szczególności:
 1. stanu realizacji zadania;
 2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
 3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
 4. prowadzenia właściwej dokumentacji.

 

 1. Sposób przygotowania oraz termin składania ofert:
 • Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego
  w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057).
 • Oferta powinna zostać sporządzona czytelną techniką.
 • Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonej oferty.
 • Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone, na każdej stronie, za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu przystępującego do konkursu.
 • Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przedłożyć dodatkowo:

Wariant Nr 1

 1. potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia
  w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
 2. kserokopie umów zawartych z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy
  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) /kserokopie umów potwierdzających świadczenie pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie/,
 3. umowy zawarte z mediatorami,
 4. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób z którymi zawarł porozumienia o wolontariacie w przypadku gdy deklaruje w ramach oferty dodatkowe  świadczenia  wolontariuszy, o których mowa w art.11 ust.6b ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 5. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości,
 6. potwierdzenie wpisu na listę wojewody o której mowa w art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294),
 7. oferent może przedstawić dodatkowe zadania z zakresu edukacji prawnej na każdy punkt.

Wariant Nr 2

 1. potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia
  w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
 2. kserokopie umów zawartych z osobami o których mowa w art.11 ust. 3a w/w ustawy /kserokopie umów potwierdzających świadczenie poradnictwa obywatelskiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie/,
 3. umowy zawarte z mediatorami,
 4. zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) albo zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 w/w ustawy,
 5. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób z którymi zawarł porozumienia o wolontariacie w przypadku gdy deklaruje w ramach oferty dodatkowe  świadczenia  wolontariuszy, o których mowa w art.11 ust.6b ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 6. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości,
 7. potwierdzenie wpisu na listę wojewody o której mowa w art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294),
 8. oferent może przedstawić dodatkowe zadania z zakresu edukacji prawnej na każdy punkt.

Wariant Nr 3

 1. potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia
  w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
 2. kserokopie umów zawartych z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy
  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294), i w przypadku ofert na prowadzenie punktu, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umowy z osobami o których mowa w art.11 ust. 3a w/w ustawy /kserokopie umów potwierdzających świadczenie pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie/,
 3. umowy zawarte z mediatorami,
 4. zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) albo zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 w/w ustawy,
 5. oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób z którymi zawarł porozumienia o wolontariacie w przypadku gdy deklaruje w ramach oferty dodatkowe  świadczenia  wolontariuszy, o których mowa w art.11 ust.6b ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 6. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości,
 7. potwierdzenie wpisu na listę wojewody o której mowa w art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294),
 8. oferent może przedstawić dodatkowe zadania z zakresu edukacji prawnej na każdy punkt.
 • Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
 • Oferent jako załącznik do oferty może przedstawić oświadczenie, w którym wskaże możliwości ewentualnej obsługi większej ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji dysponowania nimi przez Zarząd Powiatu w Limanowej.
 • Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2019 r. do godziny 1200 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Limanowej,
  Józefa Marka 9 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie podpisanej: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2020 r.”.
 • W przypadku ofert przysłanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Limanowej.
 1. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:
 • Złożone oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Limanowskiego.
 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 30 dni od daty przedstawienia wyników prac komisji. W stosunku do przedmiotowej decyzji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 • Odrzuceniu będą podlegać oferty, które:
 1. zostały złożone na niewłaściwych formularzach, sporządzone wadliwie, nieczytelną techniką, niekompletne, bądź złożone po terminie;
 2. nie odpowiadają rodzajowi zadania wskazanemu w ogłoszeniu konkursowym, lub przewidziany w ofercie termin realizacji zadania nie jest zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu;
 3. dotyczą zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
 4. zostały złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie.

 

 • W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.
 • W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 • Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione pod względem merytorycznym.
 • Ocenie będą podlegać:

 

Zadanie 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

1)       Zawartość merytoryczna oferty:
–        harmonogram planowanych dyżurów adwokatów i radców prawnych wynikający z umów, miejsce, szczegółowy opis zadania spójny z kosztorysem,10 pkt
–        udzielanie pomocy prawnej przez minimum trzech adwokatów/radców prawnych

–        ilość osób mających uprawnienia do przeprowadzania mediacji, z którymi podpisano umowy na prowadzenie mediacji w punktach, wpis na listę wojewody

–        Doświadczenie w realizacji zadań związanych z edukacją prawną w ostatnich czterech latach.

4 pkt

 

 

5 pkt

 

 

5 pkt

2)      Potencjał finansowy: 

3 pkt

–        koszt realizacji,

–        wysokość finansowego wkładu własnego,

3)      Potencjał realizacyjny:3 pkt
–        zasoby osobowe i rzeczowe (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków),

–        doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych zadań; /rekomendacje, referencje/

ŁĄCZNIE:30 pkt

 

 

Zadanie 2. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2)       Zawartość merytoryczna oferty:
–        harmonogram planowanych dyżurów wynikający z umów z osobami, które spełniają warunki określone w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej; miejsce, szczegółowy opis zadania spójny z kosztorysem,8 pkt
–        udzielanie porad obywatelskich przez osoby z wykształceniem prawniczym

 

–        ilość osób mających uprawnienia do przeprowadzania mediacji, z którymi podpisano umowy na prowadzenie mediacji w punktach, wpis na listę wojewody,

–        Doświadczenie w realizacji zadań związanych z edukacją prawną w ostatnich czterech latach.

6 pkt

 

 

5 pkt

 

 

5 pkt

3)      Potencjał finansowy: 

3 pkt

–        koszt realizacji,

–        wysokość finansowego wkładu własnego,

4)      Potencjał realizacyjny:3 pkt
–        zasoby osobowe i rzeczowe (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków),

–        doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych zadań; /rekomendacje, referencje/

ŁĄCZNIE:30 pkt

 

Zarząd Powiatu Limanowskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia
w części lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

W przypadku zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu.

 • Ocena dokonana zostanie na podstawie treści złożonych ofert.
 • Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty
  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Limanowej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na tablicy ogłoszeń
  w budynku Starostwa.
 • Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zostanie o tym fakcie oraz o terminie podpisania umowy powiadomiony pisemnie.
 • Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

 

 • Umowa:
  1. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu Limanowskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji.
  2. Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Limanowej, uod poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30: tel. (18) 333 7 804 lub w pokoju nr 135.
  3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Limanowski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt w sprawie konkursu: tel. 018 33 37 804; mail: zdrowie@powiat.limanowski.pl

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content