Ogłoszenie

ikonka z białą małą literą i na niebieskim okrągłym tle

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Henryka Jędrzejka, w sprawie wydania decyzji
o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Łukowica, obręb Łukowica, stanowiącej działki ewidencyjne nr: 739/4 o powierzchni 0,2528 ha i 739/5 o powierzchni 0,0209 ha poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na niej sieci gazowej średniego ciśnienia, PE 100 RC SDR17 typ2 dn90, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz strefą kontrolowaną, w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego
dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. ew. nr 818/1, 817/9, 817/8, 817/7, 816, 815/2, 815/5, 815/1, 814, 813, 812/2, 812/8, 804/2, 804/1, 800/6, 795, 800/13, 803/2, 802/1, 802/2, 752, 739/5, 739/4, 738/1, 737, 707, 736/2, 736/1, 735/2, 735/3, 734/4, 734/3, 733/4, 733/3, 732, 676, 279/2, 279/14, 279/13, 279/12, obręb ewidencyjny Łukowica, jednostka ewidencyjna gmina Łukowica.”

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której
ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, dotyczy to również sytuacji, gdy właściciel
lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, na podstawie przeprowadzonego postępowania spadkowego po zmarłym właścicielu, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym, wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w w/w terminie zgłosiły się do siedziby Starostwa Powiatowego w Limanowej
przy ul. Józefa Marka 9, budynek C, II piętro, pokój nr 224, w godzinach 7:30 – 15:30,
telefon (18) 3337-919, celem wykazania swoich praw rzeczowych. Dokumenty potwierdzające
posiadanie praw rzeczowych do niniejszej nieruchomości można również przesłać drogą listowną
na w/w adres urzędu.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content