Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

informacja

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Zarząd Powiatu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w 2020 r.

Członkami Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w 2020 r. mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert,
  2. są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych.
  3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w 2020 r.
z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zgłoszenia przedstawicieli do Komisji Konkursowej należy przesłać lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa w terminie do dnia 28 października 2019 r.

Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów.

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji Konkursowej w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

 

Formularz_zgloszenia_kandydata_do_komisji_konkursowej

Ogloszenie_o_naborze do komisji konkursowej

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content