OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znaczek "i" - informacja

Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 16,60 m2, znajdujących się
w przyziemiu budynku krytej pływalni w Limanowej.

Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego stanowią pomieszczenia znajdujące się
w przyziemiu budynku krytej pływalni położonym w Limanowej ul. Z. Augusta 37, o łącznej powierzchni użytkowej 16,60 m2, na które składa się: pomieszczenie o pow. 10,6 m2 oraz węzeł sanitarny o pow. 6,0 m2.

Zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu, oraz Regulaminem przetargu minimalną cenę wywoławczą za
1 m2 powierzchni użytkowej w/w pomieszczeń ustalono w wysokości: – 16 zł netto.

Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budynek leży w terenie oznaczonym symbolem P/U1kz tj. teren działalności produkcyjno – usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej, na których nie dopuszcza się usług handlu, za wyjątkiem możliwości wybudowania lub wydzielenia w budynku produkcyjnym pomieszczenia sklepowego związanego wyłącznie z wyrobami danego zakładu produkcyjnego w tym także częściowo położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, częściowo w terenach zadrzewionych oraz w niewielkiej części w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwerów.

TERMIN przetargu ustala się na dzień 10 grudnia 2018 r. godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204b).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dwumiesięcznej minimalnej stawki czynszu najmu w kwocie  – 531,00 zł  na konto Starostwa Powiatowego
w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Nr rachunku: 57 -8804-0000–0000–0012–2353–0013.

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 6 grudnia 2018 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego

Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo notarialnie poświadczone na przystąpienie współmałżonka do przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie
o wyniku przetargu.

Okres najmu pomieszczeń wynosi do 10 lat od dnia podpisania umowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na okres do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać
w Wydziale  Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 203 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel.
(18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl.

image_pdfimage_print

Udostępnij