Ogłoszenie o przetargu

ikonka z białą małą literą i na niebieskim okrągłym tle

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego – zbiornika na azot.

Przedmiotem przetargu jest:

Sprzedaż będącego własnością Powiatu Limanowskiego zbiornika na azot znajdującego się na terenie nieruchomości – dz. ewid. 111/11 położonej w Porębie Wielkiej, w gminie Niedźwiedź w powiecie limanowskim.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Zbiornik na azot

Wytwórca: VRV S.P.A.

Rodzaj: Stały zbiornik ciśnieniowy

Typ: MAN 3300L

Rok budowy: 2017

Nr fabryczny: 15S3675

Nr ewidencyjny: N2312014259

Lokalizacja: Poręba Wielka

Pojemność: 3,3 m3

Stan techniczny: dobry

Cena wywoławcza:

32 000 zł netto – plus należny podatek z VAT.

Wadium:

3 200 zł

Postąpienie: 1 000 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Nabywca zbiornika zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży przenoszącej własność. Projekt umowy kupna -sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Czas, miejsce i warunki przetargu:

TERMIN przetargu ustala się na dzień 19 lipca 2024 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (budynek „B” – II piętro, pokój 204)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego
w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Nr rachunku: 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 16 lipca 2024 r. do godz. 23:59

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu (zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu), jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika nie rodzi skutków prawnych w zakresie podatku VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się jako przedpłata na poczet ceny nabycia i nie podlega oprocentowaniu.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni – od dnia doręczenia zawiadomienia na piśmie.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, względnie nie uiści ceny nabycia w przewidzianym terminie, sprzedawca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni, od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć do Zarządu Powiatu Limanowskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Zarząd Powiatu może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie sprzedaży, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (budynek „C” II piętro, pokój 224). Ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. 18 3337-919.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content