Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2019 r.”.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z póź. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 2077 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 1467).
 1. Przedmiot konkursu i rodzaj zadania:
 • Zadanie polegać będzie na prowadzeniu trzech punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej.
 • Przedmiotowe zadanie publiczne dotyczy prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Limanowskiego w lokalach znajdujących się:
 1. w budynku Urzędu Gminy Jodłownik, 34-620 Jodłownik,
 2. w budynku Urzędu Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420,
 3. w budynku Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643,
 • Szczegółowy wykaz godzin i harmonogram dyżurów stanowi poniższa tabela:
Dni tygodniaKamienicaLaskowaJodłownik
Poniedziałek9.00-13.0011.00-15.008.00-12.00
Wtorek9.00-13.0015.00-19.0014.00-18.00
Środa9.00-13.0015.00-19.009.00-13.00
Czwartek9.00-13.0015.00-19.0014.00-18.00
Piątek9.00-13.0011.00-15.009.00-13.00

Zarząd Powiatu Limanowskiego zastrzega sobie prawo zmian w/w godzin.

 

 1. Podmioty uprawnione do składania ofert:
 • Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie objętym konkursem,
 • O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, która łącznie spełnia następujące warunki:
 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
 2. posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.);
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów
 • w przypadku terenowych oddziałów organizacji, nieposiadających osobowości prawnej, oferta może zostać złożona wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny.
 • Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych, tj. dotyczących prowadzenia tylko jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: Na dofinansowanie realizacji zadania przeznacza się w 2019 r. otrzymaną na ten cel dotację w wysokości 16 005,00 zł miesięcznie; co daje 192 060,00 zł rocznie.

W budżecie powiatu nie przeznaczono żadnych środków na ten cel.

Realizacja zadania jest uzależniona od przekazania dotacji celowej dla Powiatu przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 • Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z póź. zm.),
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467)
 • Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego, w terminach w niej określonych.
 • Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 • dofinansowanie realizacji zadania nie może być przyznane podmiotom, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i /lub Urzędu Skarbowego.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania:
 • Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2019 roku
  w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, który może być, na żądanie Starosty Limanowskiego, w przypadku określonym w ustawie, wydłużony do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 • Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z powiatem limanowskim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późń. zm.)
 • Oferent może w ofercie złożyć wniosek o rozszerzenie zakresu udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o nieodpłatną mediację. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego. Prowadzenie nieodpłatnej mediacji odbywać się będzie w ramach dyżuró Rozszerzenie zakresu udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o nieodpłatną mediację nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
 • Powiat Limanowski lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do dokonywania w każdym czasie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w szczególności:
 1. stanu realizacji zadania;
 2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
 3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
 4. prowadzenia właściwej dokumentacji.
 5. Sposób przygotowania oraz termin składania ofert:
 • Oferty należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 • Oferta powinna zostać sporządzona czytelną techniką.
 • Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonej oferty.
 • Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone, na każdej stronie, za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu przystępującego do konkursu.
 • Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przedłożyć dodatkowo:
 1. kopię statutu podmiotu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 2. potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
 3. kserokopie umów zawartych z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), lub umowy z osobami o których mowa w art. 11 ust. 3a w/w ustawy /kserokopie umów potwierdzających świadczenie pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie/;
 4. pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, wzór stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia,
 5. zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów, wzór stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia,
 6. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 10 ust. 6 Ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467), wzór stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.
 7. kopię sprawozdania merytorycznego z działalności podmiotu za rok 2017 lub w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności.

 

6. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 r. do godziny 1200 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, Józefa Marka 9 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie podpisanej: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2019 r.”. W przypadku ofert przysłanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

 1. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:
 • Złożone oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Limanowskiego.
 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 30 dni od daty przedstawienia wyników prac komisji. W stosunku do przedmiotowej decyzji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 • Odrzuceniu będą podlegać oferty, które:
 1. zostały złożone na niewłaściwych formularzach, sporządzone wadliwie, nieczytelną techniką, niekompletne, bądź złożone po terminie;
 2. nie odpowiadają rodzajowi zadania wskazanemu w ogłoszeniu konkursowym, lub przewidziany w ofercie termin realizacji zadania nie jest zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu;
 3. dotyczą zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
 4. zostały złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie.
 • Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione pod względem merytorycznym.
 • Ocenie będą podlegać:
1)       Zawartość merytoryczna oferty:
–        harmonogram planowanych dyżurów adwokatów i radców prawnych wynikający z umów, miejsce, szczegółowy opis zadania spójny
z kosztorysem,
10 pkt
–        udzielanie pomocy prawnej przez minimum dwóch adwokatów/radców prawnych w każdym z trzech punktów

–        wskazanie przez oferenta możliwości świadczenia nieodpłatnej mediacji przez osobę uprawnioną

4 pkt

 

5 pkt

2)      Potencjał finansowy:3 pkt
–        koszt realizacji,

–        wysokość finansowego wkładu własnego,

3)      Potencjał realizacyjny:3 pkt
–        zasoby osobowe i rzeczowe (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków),

–        doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych zadań; /rekomendacje, referencje/

ŁĄCZNIE:25 pkt

 

Zarząd Powiatu Limanowskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia
w części lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn. 

W przypadku zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu.

 • Ocena dokonana zostanie na podstawie treści złożonych ofert.
 • Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty
  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Limanowej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na tablicy ogłoszeń
  w budynku Starostwa.
 • Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zostanie o tym fakcie oraz o terminie podpisania umowy powiadomiony pisemnie.
 • Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

 

 1. Umowa:
 • Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 • Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu Limanowskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.
 • Niepodpisanie przez wybranego w drodze konkursu oferenta umowy do dnia
  15 grudnia 2018 r. jest równoznaczne z rezygnacją realizacji zadania. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:
 1. kserokopię umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w przypadku gdy do oferty załączona została promesa jej zawarcia wraz z oryginałem celem dokonania jej uwierzytelnienia.
 2. oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym
  i faktycznym w dniu podpisania umowy.
 • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Limanowski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2019 r.

Zarząd Powiatu może odmówić podpisania umowy również w przypadku, gdy nie otrzyma zapewnienia od Wojewody Małopolskiego o zabezpieczeniu i przekazaniu środków na prowadzenie punktów oraz w przypadku gdy zmianie ulegną przepisy prawa na podstawie, których konkurs jest ogłaszany.

 

2.1-Załącznik-nr-1-do-ogłoszenia_poufnosc-1

2.2-Załącznik-nr-2-do-ogłoszenia_profesjonalizm-1

2.3-Załącznik-nr-3-do-ogłoszenia_przeslanki-wykluczenia-1

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content