Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu

radni podczas obrad Rady Powiatu

W czwartek 18 maja 2023 r.  o godz. 9.00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.
Transmisja obrad będzie dostępna tutaj.

Poniżej porządek obrad.

 

 

 

Początek obrad: godzina 9.00

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
4. Wręczenie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wystąpienia zaproszonych gości:
– zapytania radnych;
– odpowiedzi.
6. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
7. Dokonanie oceny stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego, weterynaryjnego oraz stanu zagrożeń katastrofami budowlanymi na terenie powiatu limanowskiego w 2022 r.
8. Zapoznanie z informacją o realizacji zadań programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego w Powiecie Limanowskim w roku 2022 „Bezpieczny Powiat Limanowski”.
9. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
10. Zapoznanie z informacją o stanie bezrobocia w Powiecie Limanowskim oraz realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017 – 2023 w roku 2022.
11. Dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2022 r. na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2022 r. przedstawionego przez Dyrektora Szpitala.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego za rok 2022.

PRZERWA

13. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Limanowskiego za 2022 r.
14. Debata nad Raportem.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Limanowskiego wotum zaufania.
16. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Limanowskiego za 2022 r., po zapoznaniu z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2022 r.;
b) sprawozdaniem finansowym za 2022 r.;
c) informacją o stanie mienia Powiatu Limanowskiego za 2022 r.;
d) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.;
e) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.;
f) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.;
g) sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego za 2022 r. przedłożonym Zarządowi Powiatu przez Dyrektora Szpitala.

PRZERWA

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej 8 w Limanowej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyjęcia przez Powiat Limanowski Samorządowej Karty Praw Rodzin.
24. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
25. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
26. Wnioski i oświadczenia Radnych.
27. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content