Starosta podsumował przedsięwzięcia zrealizowane podczas V kadencji!

Podsumowanie kadencji

V kadencja Rady Powiatu Limanowskiego przebiegła zgodnie z naszymi zamierzeniami wyrażonymi w moim expose. W mojej ocenie był to czas pełen wyzwań, często trudności ale co ważne działań w zdecydowanej większości zakończonych sukcesem. Dzięki wzorowej współpracy Zarządu i zdecydowanej większości Radnych Powiatu Limanowskiego zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na rozwój naszego powiatu. Zmiany jakie zaszły i nadal trwają w Powiecie Limanowskim widoczne są we wszystkich dziedzinach życia, ale szczególnie w służbie zdrowia, szkolnictwie, turystyce, czy inwestycjach drogowych.

Zakończyliśmy kolejne zadania, które zmieniły na lepsze Powiat Limanowski, który dzisiaj w Polsce postrzegany jest jako wzór dobrego zarządzania, prężnego i dynamicznego rozwoju i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na ważne dla mieszkańców inwestycje.

Podczas pierwszej Sesji Rady Powiatu Limanowskiego w 2014 roku, przedstawiając Państwu program pracy na najbliższe cztery lata, mówiłem że chcemy zachować i kontynuować wytyczone w poprzedniej kadencji kierunki rozwoju, tak aby na koniec kadencji, po ciężkiej pracy stanąć przed Państwem bez poczucia wstydu czy zmarnowanych szans. Mogę śmiało stwierdzić, że wykorzystaliśmy każdą szansę na pozyskanie dodatkowych środków na modernizację dróg, obiektów, a także na realizację wielu znaczących dla mieszkańców – programów i przedsięwzięć. Liczby mówią same za siebie: Kwota inwestycji zrealizowanych przez Powiat Limanowski w latach 2015-2018, to ponad 119 mln zł z czego prawie 64 mln zł, powiat pozyskał z różnych źródeł zewnętrznych! Pozwólcie Państwo że pokrótce przedstawię najważniejsze przedsięwzięcia mijającej kadencji.

I tak, wielokrotnie podkreślałem że Urząd ma być miejscem przyjaznym klientom, gdzie ich sprawy będą załatwiane w sposób szybki i profesjonalny.

Dlatego ciągle podejmujemy działania zmierzające do zwiększenia efektywności czasu pracy, np. w Wydziale Budownictwa i Architektury znacznie skrócono termin załatwiania spraw. Tam, gdzie wnioski są kompletne i nie wymagają uzupełnienia czas załatwiania sprawy udało się zmniejszyć do niezbędnego minimum – często jest to zaledwie kilka dni. Natomiast w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru wprowadzona została możliwość zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych przez internet, co pozwala geodetom na dokonanie zgłoszenia bez konieczności odwiedzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Część dokumentów udostępniana jest w postaci elektronicznej co w sposób zdecydowany skraca termin procedowania.

Nie mogę pominąć tutaj projektu pod nazwą „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” jaki realizujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, którego wartość to ponad 9 mln zł, a poziom dofinansowania to ponad 8 mln zł – co stanowi 90% wartości zadania. Realizacja tego programu pozwoli na scyfryzowanie wszystkich dokumentów geodezyjnych znajdujących się w zasobie oraz stworzenie cyfrowych map ewidencyjnych jak i zasadniczych dla całych gmin: Mszana Dolna, Laskowa oraz Dobra.

Należy również podkreślić, że dla usprawnienia i wygody klientów w Urzędzie wprowadzone zostały płatności elektroniczne.

Przyjmując w roku 2014 po raz trzeci funkcje Starosty Limanowskiego w przedstawiłem zadania jakie zamierzałem realizować. Pragnę cofnąć się do I posiedzenia Rady Powiatu Limanowskiego obecnej kadencji, podczas której wygłaszając swoje expose mówiłem że(…)będziemy kontynuować modernizacje dróg powiatowych i chodników; w tym remontować kolejne mosty, pobocza i przepusty(…)

Pamiętacie Państwo, jak wyglądały nasze drogi jeszcze 10 lat temu? Fatalny stan dróg i mostów stanowił skuteczną barierę rozwoju dla naszych przedsiębiorców, a dla nas wszystkich był przedmiotem codziennych frustracji.

Dlatego zgodnie z obietnicą w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, dzięki skutecznym działaniom i współpracy Zarządu, Rady Powiatu Limanowskiego i Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, w latach 2015-2018 zostało wykonanych: 24 km nowej nawierzchni bitumicznej, 39 km nowych chodników w ramach inicjatyw samorządowych z gminami w relacji 50/50, 16 przebudowanych obiektów mostowych, wykonaliśmy 2 zabezpieczenia obiektów mostowych, 9 zabezpieczeń uszkodzonych korpusów drogowych po powodzi, oraz przebudowano 3 skrzyżowania na ronda (dwa na ul. Z. Augusta, i 1 w Jodłowniku) przebudowano 3 przepusty drogowych na tzw. ramowe. (7)

Łączny koszt wykonanych inwestycji drogowych to ponad 92 mln zł, z czego, co należy wyraźnie podkreślić 50 % czyli ponad 46 mln zł pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Warto przywołać liczby, bo one mówią same za siebie. Realizacja tych zadań w znacznym stopniu wpłynęła na usprawnienie ruchu drogowego, ale przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa jego uczestników, w szczególności pieszych.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców w naszym powiecie, corocznie udzielamy wsparcia finansowego w wysokości 100 tys. zł – Komendzie Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. W ostatnich latach dofinansowaliśmy zakup 2 samochodów dla limanowskiej policji, przekazaliśmy 1000 testerów trzeźwości i 2 alkomaty mobilne. Powiatowa straż, otrzymała dofinansowanie do zakupu samochodu terenowego oraz sprzętu wysokościowego. Wsparciem finansowym obejmujemy również ochotnicze straże pożarne z terenu naszego powiatu.

Warto dodać, że Powiat Limanowski przez ostatnie 4 lata realizuje projekt – Bezpieczny Powiat Limanowski w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Całkowity koszt przedsięwzięcia w okresie 3 lat to 300 tys. zł, a poziom dofinansowania wyniósł 80%.

W swoim expose mówiłem również, że w ramach szkolnictwa ważna będzie dla nas budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej oraz rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Dobrej. A także że będziemy się starali zwiększyć –nakłady na pomoce naukowe i zajęcia dodatkowe.

I tak jak zapowiedziałem, przykładamy wielką wagę do warunków nauczania, dlatego zadbaliśmy o infrastrukturę oraz doposażenie szkół ponadgimnazjalnych. W latach 2015-2017 na sprzęt i pomoce naukowe wydano blisko 2,2 mln zł. Stale odnawiamy i rozbudowujemy nasze obiekty oświatowe, w minionych 3 latach wydatkowaliśmy na ten cel blisko 10 mln zł.

W grudniu ubiegłego roku zakończyła się budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Koszt realizacji inwestycji to 4,8 mln zł z czego ponad 1 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Warto również dodać że obecnie hale sportowe mamy już przy wszystkich naszych szkołach.

Kolejną inwestycją zapowiedzianą w expose była – Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej. Koszt tej inwestycji to 3,1 mln zł, z czego 1/3 kwoty pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nasze szkoły utrzymują wysoki poziom kształcenia. Zdawalność matur i egzaminów zawodowych jest wyższa od średniej wojewódzkiej oraz krajowej. W latach 2015-2018 r. nasza młodzież zdobyła kilkadziesiąt tytułów laureatów i finalistów olimpiad i konkursów. Najzdolniejszą młodzież doceniamy poprzez przekazywanie stypendiów i nagród Starosty Limanowskiego. Na ten cel w ciągu ostatnich 4 lat przekazaliśmy kwotę przekraczającą 500 tys. zł.

Dodatkowo w naszych szkołach w Limanowej i Mszanie Dolnej realizowany jest projekt pn. Małopolska Chmura Edukacyjna, który umożliwia szkołom współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi. Projekt o łącznej wartości ok. 750 tys. zł dofinansowany jest w 95% ze środków unijnych.

W naszych założeniach inwestycyjnych kładziemy również nacisk na edukację ludzi młodych, przygotowanie ich do przyszłego wykonywania zawodu na miarę potrzeb rynku pracy. Doskonale temu służy projekt realizowany w szkołach w Limanowej i Mszanie Dolnej dzięki któremu zakupiono specjalistyczny sprzęt do pracowni szkolnych. Projekt ten ma na celu poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne. Koszt jego realizacji to ponad 5 mln. zł

Ponadto Powiat Limanowski w latach 2017-2020 realizuje projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”. Całkowita wartość projektu to ponad 7 mln zł, a wysokość uzyskanego dofinansowania to ponad 3 mln 600 tys. zł

Bardzo ważne są dla nas kwestie związane z ochroną środowiska i z rolnictwem. Dlatego też gminom i miastom naszego powiatu dofinansowaliśmy koszt wywozu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. W ostatnich latach zutylizowanych zostało 521 ton azbestu. Dodatkowo podejmujemy działania w zakresie edukacji, informacji i promocji w dziedzinie ekologii. Organizujemy akcje sadzenia drzew ze szkołami. Od 2015 roku posadziliśmy ok. 1400 drzew.

Zawsze podkreślałem, że małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki środkom Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej w latach 2015-2018 powstało 1577 nowych przedsiębiorstw. Przeznaczonych zostało na ten cel prawie 31 mln zł. W ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, pracodawcy utworzyli blisko 850 nowych miejsc pracy, gdzie zatrudnienie znalazło ponad 900 osób bezrobotnych. Na realizację tego zadania powiat pozyskał ponad 15 mln zł.

W ramach organizacji prac interwencyjnych zrefundowano pracodawcom częściowe koszty zatrudnienia dla ponad półtora tysiąca osób bezrobotnych. Łącznie na to zadanie pozyskano w latach 2015 do 2018 ponad 8 mln zł. Bardzo istotne jest że na aktywizację osób powyżej 50 roku życia pozyskanych zostało ponad 2 mln złotych. A na refundowanych stanowiskach zatrudnienie znalazło ponad 200 osób powyżej 50 roku życia

W latach 2015 do 2018 ponad 2600 osób bezrobotnych skierowano do odbycia stażu, dzięki czemu mogli nabyć praktyczne umiejętności do pracy na określonym stanowisku pracy. Na ten cel w ramach różnych programów i projektów realizowanych przez powiat pozyskano blisko 18 mln zł.

Z Łącznie na finansowanie programów na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych w latach 2015 – 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał blisko 106 mln.

Duży nacisk kładziemy na podnoszenie standardu opieki medycznej. W obecnej kadencji skupiamy się na działaniach i inwestycjach, które są ważne szczególnie dla naszych seniorów.

Zrealizowaliśmy projekt „Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia.” Projekt objął trzy Domy Pomocy Społecznej: w Limanowej, Szczyrzycu i Mszanie Dolnej, w których wykonano prace remontowe takie jak: wymiana elewacji, posadzek, remont pomieszczeń, dachu, zagospodarowanie terenu. Koszt realizacji projektu to ponad 2,7 mln zł, z czego aż 80% tej kwoty czyli 2,2 mln zł pozyskaliśmy ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dużym zainteresowaniem cieszy się uruchomiona w 2015 roku, darmowa Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego. W ramach tego zadania zaangażowanych zostało prawie 65 tys. zł środków własnych. Ze sprzętu, m.in. łóżek pielęgnacyjnych, wózków inwalidzkich, koncentratora tlenu, balkoników, kul, czy np. materacy w obecnej kadencji skorzystało już 285 osób.

Ponadto warto przypomnieć że Powiat Limanowski pozyskał 7 samochodów –5 dla DPS-ów i 2 samochody dla Warsztatów terapii zajęciowej w Tymbarku – łączny koszt to prawie 780 tys. zł z czego dofinansowanie wynosi ponad 550 tys. zł.

Wiele osób doskonale pamięta jeszcze sytuację, która panowała w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w latach 1998 – 2002. Obniżki pensji dla pracowników, wszędzie długi, groźby odcięcia ogrzewania czy prądu, czy komornik blokujący konta. Dzisiaj limanowski szpital to chluba Naszego Powiatu i przykład dobrego zarządzania.

Te kilkanaście lat pozwoliło nam na zbudowanie solidnego zaplecza medycznego, ale też zadbaliśmy również o komfort pacjentów i jakość świadczonych im usług. W obecnej kadencji zgodnie z deklaracjami staraliśmy się otoczyć szczególną troską starszą część naszego społeczeństwa.

Poczynione starania dały konkretny efekt – w bieżącym roku Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymał dofinansowanie z RPO w kwocie 7,2 mln zł dla projektu pn. „Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego”. Wkład własny w wysokości prawie 2,5 mln zł został zapewniony ze środków powiatu, dzięki naszej wspólnej decyzji. (19)

Cieszę się, że Szpital Powiatowy w Limanowej uzyskał Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Ten niewątpliwy sukces jest rezultatem dotychczasowej ciężkiej pracy zarówno dyrekcji jak i pracowników Szpitala Powiatowego w Limanowej, za co serdecznie dziękuję!

Uzyskany certyfikat potwierdza, że w zakresie prowadzonych działań szpital gwarantuje najwyższą jakość!

W obecnej kadencji wyremontowany został również szpitalny oddział ratunkowy – Wydano na ten cel ponad 1 mln zł z czego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko dofinansowane zostało prawie 570 tys. zł., a Powiat Limanowski przekazał 400 tys. zł, a pozostała kwota to środki własne Szpitala. W ramach tego projektu Szpital zakupił m.in. nowoczesny aparat cyfrowy RTG z detektorami, nowy stół operacyjno-zabiegowy oraz analizator immunologiczny.

W grudniu 2015 r. szpital pozyskał ambulans sanitarny z napędem na 4 koła za kwotę 291 tys. zł. Zakup został dofinansowany przez powiat kwotą 15 tys. zł.

Po latach planów i starań, w tej kadencji – w grudniu 2017 roku zakończyliśmy I etap bardzo dużego przedsięwzięcia jakim jest budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej. Zadanie jest finansowane jest ze środków Powiatu Limanowskiego – w kwocie blisko 13 mln. zł. Jest to ważna, strategiczna dla rozwoju powiatu inwestycja, ale niestety nie uniknęliśmy przy niej błędów, które kosztowały nas opóźnienie w jej realizacji. Złożyło się na to wiele czynników, w tym dużo od nas okoliczności niezależnych. Jednak warto też dodać, że dzięki pracy całego zespołu ludzi – Zarządu i Rady Powiatu, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych udało ją doprowadzić do etapu końcowego.

Co do wód geotermalnych, pragnę Państwa poinformować, że Zarząd Powiatu podjął rozmowy z PGE Energia Ciepła SA, które jest zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz wykorzystania potencjału solankowych wód geotermalnych w Powiecie Limanowskim, a w szczególności wód z odwiertu Poręba Wielka.

Według badań prowadzonych przez Województwo Małopolskie przyjeżdża do nas coraz więcej turystów, zarówno osób z Polski, jak i z zagranicy. Łącznie w 2015, 2016 i 2017 r PCIT odwiedziło prawie 36 tys. turystów z czego około 10 % to goście zagraniczni. Wynika to w głównej mierze z faktu, że podejmujemy szereg działań, mających na celu poszerzenie oferty turystycznej powiatu m.in. poprzez budowę- Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej, Pływali w Limanowej, czy budowę tras rekreacyjno – sportowych w rejonie góry Mogielica.

Ciągle podejmujemy działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności Pływalni Limanowskiej. Dzięki realizacji założonych celów, poprawie uległa infrastruktura obiektu a także zwiększono obłożenie pływalni. Warto dodać, że w 2017 roku pływalnię odwiedziła rekordowa ilość klientów – ponad 200 tys. osób.

Informujemy Państwa, że z dniem 30 czerwca 2018 roku zakończyła się umowa dotycząca współfinansowania i prowadzenia Pływalni Limanowskiej. Do dnia dzisiejszego Miasto Limanowa nie podpisało umowy, dlatego też Powiat Limanowski w całości finansuje i samodzielnie prowadzi obiekt krytej pływalni.

Bardzo ważnym realizowanym przez Powiat projektem jest – Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”. Wartość dofinansowanego projektu to ponad 6 mln zł. Poziom dofinansowania 65%. Projekt zakłada realizację nowych tras rowerowych i szlaków pieszych o długości ok 25 km oraz odnowienie istniejących szlaków poprzez ich oznakowanie na odcinku 16 km. W ramach projektu powstaną miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-sanitarne, parkingi, które zostaną wyposażone w altany / wiaty, stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne.

Powiat corocznie opracowuje Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok. W ostatnich 4 latach /2014-2018/ – Powiat Limanowski udzielił wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń z terenu powiatu limanowskiego na kwotę ponad 4 mln zł.

Dodatkowo zgodnie z naszą decyzją Zarządu i Rady Powiatu opracowane zostały w roku 2014 zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego.

Na podstawie złożonych wniosków przyznano dotacje właścicielom 22 obiektów zabytkowych znajdującym się na terenie powiatu limanowskiego na kwotę ponad 430 tys. zł.

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni,

Dzięki pracy naszej, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych udało się nam osiągnąć wyznaczone cele. Nasze działania zostały docenione i zauważone także na arenie ogólnopolskiej. Świadczą o tym nagrody – między innymi wręczona mi podczas ostatniego Forum Ekonomicznego w Krynicy statuetka i tytuł – Samorządowca 20 lecia! Te wyróżnienia – należą się wszystkim, którzy ze mną pracowali przez te lata!

Cztery lata to długi okres czasu, choć dzisiaj, wydaje mi się, że to wczoraj stałem tu po raz pierwszy jako Starosta Powiatu. Państwu – w większości – chciałem podziękować na współpracę. Bez Rady Powiatu – która akceptowała nasze działania, nasz sukces nie byłby możliwy. Dziękuję w szczególności radnym z mojej grupy „Działajmy Wspólnie”, dziękuję koalicjantom z Prawa i Sprawiedliwości, a także tym radnym z innych opcji politycznych, którzy popierali nasze działania.

Dziękuję Zarządowi Powiatu:

– Panu Mieczysławowi Urydze
– Pani Agacie Zięba
– Panu Janowi Więckowi
– Panu Wojciechowi Włodarczykowi

Dziękuję Sekretarzowi Powiatu – Panu Andrzejowi Matlędze, Pani Skarbnik Elżbiecie Nastałek, dyrektorom wydziałów, kierownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji, straży i policji, wszystkim pracownikom starostwa. Chylę przed Państwem czoła i życzę wszystkiego dobrego na przyszłość.

Dziękuję Panu Posłowi Wiesławowi Janczykowi, Panu Wojewodzie Małopolskiemu, Panu Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Pani Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej i Panu Grzegorzowi Biedroniowi, Radnemu Województwa Małopolskiego – za wspieranie naszych działań, osobiste zaangażowanie oraz za pomoc przy realizacji wielu istotnych przedsięwzięć.

Dziękuję Wójtom i Burmistrzom Limanowszczyzny – za wspólne projekty, za życzliwość i współpracę.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content