Sytuacja na powiatowym rynku pracy

PUP logo

W dniu 31 października 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 3468 osób. W stosunku do września 2021 r. liczba ta spadła o 131 osób, natomiast w porównaniu do października roku była niższa o 716 osób. Większość osób bezrobotnych (88,7%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 6,7% zarejestrowanych, 156 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 730 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (88,7%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
– do 30 r.ż. – 1290 osób,
– powyżej 50 r.ż. – 678 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 975 osób,
– niepełnosprawne – 156 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 1 osoba,
– długotrwale bezrobotne – 1750 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 50,5% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14,8% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 września 2021 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,6% (spadła o 0,2% w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
– w województwie małopolskim 4,8% ( spadek o 0,1%)
– w powiecie limanowskim 6,3% (spadek o 0,1% w stosunku do sierpnia 2021 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W październiku br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 538 osób tj. o 89 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 75,1% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 669 osób (o 41 mniej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (333 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 63,1% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.
Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy we wrześniu b.r. podjęło 123 osoby, w tym:
– prace interwencyjne – 50 osób,
– roboty publiczne – 1 osoba,
– podjęcie działalności gospodarczej – 31 osób,
– refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 14 osób,
– w ramach bonu na zasiedlenie – 6 osób,
– w ramach bonu zatrudnieniowego – 11 osób,
– dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 10 osób.

Ponadto na szkolenia skierowano 47 osób, a na staż 69 osób.
Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 15 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,87 osób nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 56 osób dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 9 osób osiągnęło wiek emerytalny,
3 osoby nabyły uprawnienia emerytalne lub rentowe, 6 osób nabyło prawa do świadczenia przedemerytalnego,26 osób podjęło naukę,18 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W październiku b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 253 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej,
1 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Najczęściej oferty pracy dotyczyły miejsc w : handlu budownictwie, przetwórstwie..

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie 1046 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

– 401 osób w ramach prac interwencyjnych,
– 259 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
– 173 osoby w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
– 47 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
– 95 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
– 32 osoby w ramach robót publicznych,
– 39 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
Ponadto skierowano:
– 506 osób na staż,
– 300 osób na szkolenia zawodowe.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 31.10.2021 r.

1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 417 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 932 643,42 zł

2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 735 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 16 558 117,48 zł

3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW: 1488 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 569 960,00 zł

4. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 14 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 191 620,00 zł

5. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI BRANŻOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: 1674 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 8 370 000,00 zł

6. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O UDZIELENIE JEDNORAZOWO DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH SKLEPIKI SZKOLNE: 13 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 65 000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 65 687 340,90 ZŁ.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content