TARCZA BRANŻOWA 6.0

Tarcza antykryzysowa logo

Tarcza branżowa to zestaw punktowych rozwiązań dla branż objętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19. Pomoc będzie przyznana za listopad, ale rząd będzie mógł w drodze rozporządzenia ją przedłużyć na kolejne miesiące.  

Z Tarczy antykryzysowej 6.0. będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020r.  prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami zgodnymi z poniżą tabelą:

Tabela z numerami

1 Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie podmioty wykonujące na dzień 30.09.2020 r. działalność oznaczoną kodem 86.10.Z mają prawo do wsparcia w postaci dotacji. Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

tabela z danymi

Dotacje do 5 000 zł.

O dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy. Będzie  mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Dotacje będą udzielane przez starostę za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl. 

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące warunki:

  • prowadzić działalność gospodarczą na 30 września 2020 r. i wykazać jako podstawową działalność jedną z wyżej wymienionych rodzajów działalności,
  • na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,
  • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Inne ulgi przewidziane w tarczy 6.0 to:

  • przedłużenie udzielenia pomocy w ramach art. 15zzb-15zze oraz 15zze2 do 30 czerwca 2021 roku. Wnioski będzie można składać do 10 czerwca 2021r.
  • zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
  • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące, w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł.
  • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące, wypłacane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Szczegółowe informacje co zasad rozpatrywania wniosków i wypłaty dotacji  przez powiatowy urząd pracy będą zamieszczone na stronie internetowej pup oraz na stronie psz.praca.gov.pl , niezwłocznie po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw
i otrzymaniu szczegółowych wytycznych z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content